Voor wat, hoort wat? 20-02-2011

Voor de viering zingt het koor: "Somebody's knocking"

Openingslied: "Alle mensen dromen van de dag"

Welkomstwoord

Inleiding
In het Evangelie van vandaag, horen we dat we onze naaste moeten lief hebben.
Niet alleen de naaste die we aardig vinden, maar ook hij of zij waar we eigenlijk een hekel aan hebben, en dat is moeilijk!
Wij werken meestal met het principe: "voor wat, hoort wat".
Als we die buur waar we goed mee kunnen opschieten helpen, staat hij of zij de andere keer ook weer voor ons klaar. Maar om nu die andere buur, waar we zo'n ruzie mee hadden, die ons die vervelende streek geleverd had, om daar nu voor klaar te staan? Dat zit niet echt als vanzelf in ons, daar moeten we heel veel moeite voor doen......en toch is dat wat er van ons gevraagd wordt.

Gebed om vergeving (Allen)
God wij vragen U en elkaar
om vergeving
voor al die keren
dat we hebben gezegd:
nu is het mooi geweest
alles goed en wel
je kunt niet aan 't vergeven blijven
dat uw zoon ons leren mag te vergeven.

God, wij vragen U en elkaar
om vergeving
voor al die keren
dat we hebben gezegd:
ik kan veel door de vingers zien
ze kunnen van mij niet zeggen
dat ik haatdragend ben
maar dit gaat me te ver
ik hoef niet altijd de minste te zijn
dat uw zoon ons leren mag te vergeven.

God, wij bidden in dit uur
voor alle mensen die vergeving nodig hebben
en het niet krijgen
verstoten door familie en vrienden
niemand meer over de vloer
voor altijd afgeschreven
dat wij mogen weten dat U eindeloos vergeeft.

1e lezing
Dat kan toch helemaal niet:
klaar staan voor iedereen
tijd hebben
geduld
medelijden?
van mensen houden
zonder dat ik ze
in mijn macht heb
iets van ze verwachten mag?
dat kan toch helemaal niet:
andermans onmacht delen
je zwakheid tonen
en kracht ontvangen
die als een bevrijding over je komt?
er was er een die zei dat het kon
die niet anders kon
en ermee begon...

Lied: "Zoals ik ben"

Evangelie (Lucas 6, 27-38)
Tegen jullie die naar mij luisteren, zeg ik: heb je vijanden lief en wees goed voor wie je haten, zegen wie je vervloeken, en bid voor wie je mishandelen. Als iemand je op de ene wang slaat, houd hem dan ook de andere voor; neemt iemand je jas af, laat hem dan ook je hemd houden. Geef aan ieder die je iets vraagt, en als iemand je iets afpakt, vraag het dan niet terug. Behandel de mensen zoals jullie door hen behandeld willen worden.
Als je alleen je vrienden liefhebt, hoe kun je dan Gods zegen verwachten? Ook de mensen die verkeerd doen, hebben hun vrienden lief! En als je alleen je weldoeners goed doet, hoe kun je dan Gods zegen verwachten? Ook de mensen die zondigen doen dat! En als je alleen maar leent aan mensen van wie je het hoopt terug te krijgen, hoe kun je dan Gods zegen verwachten? Zondaars lenen ook aan zondaars om evenveel terug te krijgen!
Nee, heb je vijanden lief en doe ze goed; leen en verwacht niets terug. Je zult royaal beloond worden en kinderen zijn van de Allerhoogste. Want hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.
Oordeel niet over anderen, dan zal God niet oordelen over jullie; veroordeel anderen niet en God zal je ook niet veroordelen; vergeef anderen en God zal jullie ook vergeven; een flinke hoeveelheid zal je in de schoot vallen, een stevig aangedrukte en goed geschudde maat met nog een kop er bovenop. Want met de maat waarmee je anderen meet, zal God ook jullie meten.

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Wij geloven,
dat God de wereld gemaakt heeft,
dat Gods Zoon voor ons mens werd,
om ons te bevrijden van zonden en angst
dat Gods Heilige Geest ons leidt
en ons de ware levenswijsheid leert;
dat wij door onze liefde op God gaan gelijken,
de liefde, die niet uit is op eigen belang,
en die met anderen lijdt;
dat wij bij God steeds opnieuw vergeving ontvangen;
en dat wij met Christus opstaan
tot een eeuwig, gelukkig leven.
Amen

Voorbede
Laten we bidden
dat we alle haat
wegdoen uit ons hart,
alle rancune
wegdoen uit ons midden,
en zacht zijn voor elkaar.
Laten we bidden
dat we niet vergelden,
Maar vergeven,
niet op ons recht staan,
maar voorrang geven
aan de liefde.
Laten we bidden
om begrip voor mensen
die iets hebben misdaan:
dat we hen niet negeren,
maar het verleden vergeven,
en toekomst bieden.
Laten we bidden
dat we doen wat Jezus vraagt:
geen kwaad met kwaad vergelden,
maar vergevingsgezind
goed doen aan hen
die ons verdriet deden.
(parochiële voorbeden)

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor: "Ik zal er zijn"

Tafelgebed
Allen:
U die weet wat in mensen omgaat
aan hoop en twijfel, domheid,
drift, plezier, onzekerheid.
Pastor:
U die ons denken peilt,
en ieder woord naar waarheid schat,
en wat onzegbaar is, onmiddellijk verstaat,
U toetst ons hart, en U bent groter dan ons hart;
Op elk van ons houdt U uw oog gericht;
en niemand, of hij heeft een naam bij U,
en niemand valt, of hij valt In uw handen,
en niemand leeft, of hij leeft naar U toe.
Maar soms herinneren wij ons een naam,
een oud verhaal dat ons is doorverteld,
over een mens die vol was van uw kracht,
Jezus van Nazareth,
Allen:
In hem zou uw genade zijn verschenen,
uw mildheid en uw trouw;
In hem zou, voorgoed, aan het licht gekomen zijn
hoe U bestaat: weerloos en zelveloos,
dienaar van mensen.
Pastor:
Hij was zoals wij zouden willen zijn:
een Mens van God, een vriend,
een licht; een herder die niet ten eigen bate heeft geleefd,
en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven;
die in de laatste nacht dat hij nog leefde,
het brood gebroken heeft en uitgedeeld,
en heeft gezegd:
neemt, eet, dit is mijn lichaam,
zo zult gij doen, tot mijn gedachtenis.
Toen nam hij ook de beker, en hij zei:
dit is het nieuw verbond,
dit is mijn bloed, dat wordt vergoten
tot vergeving van uw zonden.
Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan mij.
Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom dit brood,
en breken het voor elkaar,
om goed te weten wat ons te wachten staat,
als wij léven, hem achterna.
Allen:
Als U hem hebt gered van de dood,
God, als hij, dood en begraven, toch leeft bij U
redt dan ook ons en houdt ons in leven,
haal ook ons door de dood heen, nu;
en maak ons nieuw,.

"Onze Vader" gezongen

Vredeswens
Pastor: Als wij vrede wensen roepen wij een wereld op
van toenadering tussen alle mensen,
van vrijheid en geluk.
Jezus, onze voorganger,
Heeft zich voor deze vrede ingezet.
Bidden wij tot Hem:
Allen: Heer Jezus Christus,
Moge Uw boodschap ons leiden op wegen van vrede
en tot gebaren van verzoening.
Door barrières van verdeeldheid heen
tot eenheid van alle mensen.
Dat vragen wij U, die leeft in eeuwigheid.
Amen
Pastor: Moge deze vrede van de Heer altijd met U zijn.
Allen: En met Uw Geest.
Pastor: Wenst elkaar de vrede

Uitnodiging tot de Communie

Communie

Tijdens de Communie zingt het koor: "In love for me (Communion song)"

Slotgebed:
Als je iets voor een ander wilt doen,
loop je de kans
dat het geweigerd wordt.
Als je op een ander afgaat,
is er de kans
dat je bedrogen uitkomt.
Als je iemand
in vertrouwen neemt,
kan die ander je wel verraden.
Als je een ander helpt,
riskeer je ondankbaarheid.
Als je iemand liefhebt,
zal die ander
je misschien in de steek laten.
Dúrf, het risico te nemen,
zonder er iets voor terug te verwachten.

Slotlied: "Going home"

Zegenwens
Tot ons is gezegd,
dat wij onze vijand moeten liefhebben
dat wij hem moeten vergeven.
Nu zeggen wij:
ga en wees vergevingsgezind
voor ieder die je ontmoet,
vergeld geen kwaad met kwaad,
doe wel en zie niet om;
leef en laat leven
onder de zegen van de almachtige God:
Vader, Zoon en heilige Geest.

Lied: "I'm a rolling"