Verdraagzaamheid ?-04-2011

Opening en Welkom

lied: "Carriers of the light" (nr.72)

Gebed om Vergeving
God, soms hebben we enkel maar oog voor onszelf,
soms zien we de mens niet meer die naast ons staat.

We bidden U: dat er in ons ruimte mag groeien voor anderen.
God, soms leven we gevangen in onszelf, angstig en onzeker.

We bidden U: dat we mensen mogen zijn die oog en oor hebben voor
uw woorden van bevrijding.
God, soms zien we de toekomst somber in,
soms zijn we moedeloos wanneer we de fouten zien van onszelf en van anderen.

We bidden U: geef ons hart warmte waarmee we elkaar kunnen helen.
Omdat we tekortschoten ten opzichte van U en van elkaar,
daarom willen we opnieuw beginnen, want we weten dat U eindeloos vergeeft,
tot zeventigmaal zevenmaal toe door Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen

Acclamatie: Ubi Caritas (37e)
(Daar waar liefde is en vrede, daar is God)
Ubi caritas, et amor,
Ubi caritas, Deus ibi est.

Gebed:
Goede God,
geen mooiere handen dan open handen,
die graaien noch grijpen
maar die zich bijna zouden laten ontnemen
wat ze zojuist ontvingen.
Geen mooiere ogen dan stille ogen,
die gluren noch veroordelen
maar delen in dezelfde verwondering
om het grote Geheim.
Geen mooiere mensen dan medemensen,
die anderen niet buitensluiten en niet minachten,
maar geven en nemen en die toegankelijk zijn
voor U, God, en de naaste.
Geen mooiere wereld dan Gods wereld,
waar geen tranen meer zullen zijn en geen dood,
een wereld waarin gedeelde hoop gedeelde toekomst wordt
voor al wat er leeft en ademhaalt.
God, we danken U voor alle goede mensen
die ons laten zien dat U er bent.
We danken u voor uw Zoon Jezus, die ons heeft leren dromen
naar uw ideaal.
Vuur ons aan uw droom te verwezenlijken.
Verbonden met uw Zoon Jezus, die we zo broodnodig hebben,
om te blijven geloven in de komst van uw wereld,
prijzen we uw Naam.
Wil onze God blijven van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Evangelie
Matteüs 7, 1-6 Oordeel niet!
Werp je niet op als rechter, opdat je niet onder het oordeel valt. Want onder het oordeel dat jullie vellen, zul je vallen, en met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Of hoe kun je tegen een ander zeggen: Laat me de splinter uit je oog halen, en kijk, de balk zit in je eigen oog? Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog, en pas dan zie je scherp genoeg om de splinter uit het oog van de ander te halen. Geef het heilige niet aan de honden, en gooi jullie parels niet voor de varkens, opdat zij die niet met hun poten vertrappen, zich tegen je keren en je verscheuren.

Lied: "Een brug slaan" (nr.59)

Bezinning:
In harmonie zijn met jezelf en met de ander,
de haat verbannen en de liefde laten winnen
in staat zijn wat je voelt, ruim uit te dragen vanuit jezelf,
de dag opnieuw beginnen...

In harmonie zijn met jezelf en met de ander
weten dat fouten bij de mensen hóren
ook sterk bij jóu, al wil je 't niet bekennen
maar als je 't ziet, ben je opnieuw geboren...

De vrede zit in jou en in je denken,
de haat verbannen en de liefde laten winnen
mijn God geef mij de kracht dit uit te dragen,
opdat de wereld "vredig" kan beginnen...

Vrede in je hart
Wie mensen blij wil maken, moet vreugde in zich hebben.
Wie de wereld wil verwarmen, moet vuur in zich dragen.
Wie mensen helpen wil, moet zachte handen hebben
om ze niet te kwetsen.
Wie vrede brengen wil moet eerst in z'n eigen hart
vrede gevonden hebben.
Moge God ons helpen de vrede te vinden
en aan elkaar door te geven.

Lied: "Mensen gevraagd" (nr.63)

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in de groeikracht van het leven,
die mensen dààr brengt waar ze thuis horen.
Ik geloof in mijn eigen weg en de weg van elk kind, van elke mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar
hoe we ook zijn.
Ik weet dat deze wereld verre van volmaakt is.
Ik kan niet geloven dat het leven te vinden is
in egoïsme en zelfbeslotenheid,
oorlog, verdrukking en liefdeloosheid.
Ik geloof in Jezus Christus die het gelijk aan zijn kant had
toen hij, aan de verandering van alle ongerechtigheid werkte
en daaraan ten gronde ging.
Ik geloof dat wij geroepen zijn
om een gemeenschap te vormen van bevrijding, vrede en liefde.
Ik geloof dat wij elkaar kunnen en moeten opvoeden en inspireren
in de richting van een nieuwe respectvolle samenleving.

Voorbede
God van leven, wat ons ter harte gaat brengen we voor U in deze voorbede:

Bidden we dat de taal die we tegen elkaar spreken
ons niet uit elkaar drijft, maar interesse wekt.
Dat we met respect spreken met en over anderen.
Laat ons bidden...

(Gezongen acclamatie)
O Lord hear my prayer (37e)
O Heer, luister naar mijn gebed, antwoord op mijn roepen.

O Lord hear my pray'r, O Lord hear my pray'r,
when I call, answer me.
O Lord hear my pray'r, O Lord hear my pray'r,
Come and listen to me.

Bidden we voor mensen die door hun werk te maken krijgen
met agressie en respectloos gedrag,
voor alle goedbedoelende mensen
die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn
en zo worden getroffen door geweld en respectloos gedrag.
Dat deze mensen niet hun geloof verliezen in de ander.
Laat ons bidden...

O Lord hear my pray'r, O Lord hear my pray'r,
when I call, answer me.
O Lord hear my pray'r, O Lord hear my pray'r,
Come and listen to me.

Bidden we voor alle mensen
die over heel de wereld aan het werk zijn
om stappen te zetten in de richting van een meer respectvolle wereld.
Velen van hen zetten zich dagelijks in om anderen een hand te reiken,
ongeacht cultuur, levensvisie of geloofsovertuiging.
Wij bidden voor hen en hopen dat het een wederzijds leerproces mag zijn,
waarbij men elkaars ogen opent voor nieuwe kansen
en nieuwe mogelijkheden.
Laat ons bidden...

O Lord hear my pray'r, O Lord hear my pray'r,
when I call, answer me.
O Lord hear my pray'r, O Lord hear my pray'r,
Come and listen to me.

Dit alles vragen wij U, God,
uit naam van Jezus,
uw Zoon die ons tot voorbeeld is
en die ons voorgaat naar U,
onze God tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Matteüs 18, 19-22
Ik verzeker jullie: als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel. Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.'
Toen kwam Petrus bij Hem en zei: 'Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet? Tot zeven keer toe?' Jezus zei hem: 'Niet tot zeven keer toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven keer toe.

Lied: Wat is geluk

Uit de regel van Franciscus
Broeders,
we moeten er wel voor oppassen
dat we niet hoogmoedig zijn
en prat gaan op dingen
die niets te betekenen hebben.
We moeten ons niet te druk maken
over wat 'ze zeggen' en 'men vindt',
over al te menselijke berekening.
Als je te veel met jezelf bent ingenomen
dan wordt er wel veel gepraat,
maar komt er van het doen niet veel terecht,
dan is je heiligheid maar vrome schijn,
om indruk te maken op de mensen
en komt ze niet van binnenuit,
dan heb je je loon al ontvangen.
Als je door de geest van God bezield bent,
dan moet je aan jezelf afgestorven zijn,
dan zoek je naar eenvoud en geduld
en de waarachtige vrede van de Geest,
en bovenal verlang je dan naar God
die ons te boven gaat.
En we moeten al het goede
teruggeven aan de Heer,
de allerhoogste,
de verheven God
en erkennen dat al wat goed is,
Hem behoort.
En laten we Hem dankbaar zijn,
de bron van al het goede;
en Hij, de allerhoogste en verheven God
moge het in zich bevatten.
Wat wij ontvingen moeten wij
teruggeven aan Hem die alle eer en dank toekomt
en aan wie al wat goed is, toebehoort:
de Enige die goed is.

Slotgebed
Heer, open ons hart.
Maak er een thuis voor iedereen
ongeacht hun cultuur, levensvisie of geloofsovertuiging.
Maak van ons hart een kamer vol liefde.
Dat wij niemand verstoten, en niemand kwetsen.
Doe onze woorden hoop brengen, aanmoedigen,
en spreken van een wereld van verzoening en vrede.
Help ons om deze boodschap uit te dragen.
Amen

Slotlied: One Candle (nr.74)
We steken een kaars aan en daarna steken we er steeds meer aan. In het schijnsel van de kaarsen zie ik vrede voor jou en mij.