Mensen van de weg 21-05-2011

Voor de viering zingt het koor:

"I'll never find another you" (nr.53)
Ik heb je nodig, waar ik ook ga op mijn lange reis.
Jij bent belangrijker dan al het andere, nooit vind ik meer een anders zoals jij.

Openingslied: Waar haal ik de kracht vandaan (nr. 62)

Welkomstwoord

Inleiding
We lezen vanavond een gedeelte uit het Evangelie van Johannes.
We zijn in de periode na Pasen en vóór Hemelvaart. Jezus neemt als het ware afscheid, en de apostelen hebben vele vragen, "Kunnen we wel zonder U?"
"Wees niet ongerust," zegt Jezus, "Ik ben de weg, de waarheid en 't leven."
Deze weg geeft ons de richting, hoe te leven.
De eerste christenen hadden immers als bijnaam: "Mensen van de weg."

Gebed om Vergeving (allen)
God wij vragen om vergeving,
voor al die keren
dat wij aan anderen voorbij zijn gegaan.
Voor al die keren
dat wij hen die pijn hadden
niet getroost hebben.
Voor al die keren
dat wij hen die geminacht werden,
niet ondersteund hebben.
Voor al die keren
dat wij hen die gebreken hadden
niet opgevangen hebben.
Voor al die keren
dat we alleen aan onszelf dachten.
God vergeef ons, Amen

Lied: "Wat is geluk"

Gebed
God,
Als uw woord ons onrustig maakt,
omdat het alles van ons vraagt,
help ons dan weer op weg.
Geef ons de kracht
die ons tot meer in staat stelt
dan wij durven vermoeden.
Laat de kracht van uw Geest doorbreken in ons
en wij zullen gaan waar U ons zendt
naar het voorbeeld van Jezus. Amen.

1e Lezing - "Ik ben de weg"
Jezus staat op de weg.
Hij is de weg.
Hij gaat zelf de weg.
Dit is het verschil tussen de weg en de wegwijzer.
De wegwijzer staat vast in de grond,
hij geeft de richting aan,
maar hoeft de weg zelf niet te gaan.
Jezus had ze vaak gezien, de houten palen,
die houten klazen, de farizeeën, de prekers.
Hij zei daarom ook: "Hoor wel naar hun woorden,
maar zie niet naar hun daden."
Zelf zijn ze rijk en preken de armoe.
Daarom bewonderen wij Jezus, die gekozen heeft
niet om wegwijzer te zijn, maar ... DE WEG.
Voordat de eerste volgelingen van Jezus
christenen werden genoemd
heetten ze gewoon. "aanhangers van de weg."
En in Handelingen wordt Jezus' leer genoemd: "De weg."
Jezus, je bent totaal weg.
Je bent één en al weg, geen einddoel,
alleen richting, mentaliteit.
Je bent wèg van je vader.
Je bent wèg van de ander,
je bent wèg van het rijk Gods.
Laat mij ook wèg zijn van jou!

"Durven zoeken" nr.67

Evangelie (Johannes 14, 1-12)
"Wees niet ongerust . Geloof in God en geloof in mij. Er zijn veel kamers in het huis van mijn Vader. Als dat niet zo was, had ik het je wel gezegd. Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken, en als ik dat gedaan heb, kom ik je halen. Dan zullen ook jullie zijn waar ik ben. En je weet de weg naar de plaats waar ik heenga."
"Heer, we weten niet eens waar u naar toe gaat,"zei Thomas, "hoe kunnen we dan de weg daarheen weten?" "Ik ben de weg, de waarheid en het leven," antwoordde Jezus. "Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij. Als je mij zou kennen, zou je ook mijn Vader kennen. Van nu af aan ken je hem; je hebt hem gezien."
"Heer, laat ons de Vader zien; meer verlangen we niet," zei Filippus. "Filippus, nu ben ik al zo lang bij jullie, en je kent me nog niet? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan vragen: Laat ons de Vader zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben, en dat de Vader in mij is? Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik niet op eigen gezag, maar op gezag van de Vader die in mij woont en werkt. Neem van mij aan dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is."

Overweging

"Kostbaar" (nr.8)
Kostbaar zegt God, ben jij in mijn ogen
Ik heb je lief. (3x)

Geloofsbelijdenis
V: Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:
A: Dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede.
V: Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.
A: Wij geloven in de open hand van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.
V: Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen.
A: Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.
V: Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.
A: Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in één van ons, Jezus Messias.
V: Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons voorgoed.
A: Wij geloven in een toekomst die ons wordt toegezegd:
"nieuwe hemel en nieuwe aarde,
tranen gedroogd en de dood zal niet meer zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw".
Amen

Voorbede

Bidden we tot God onze Vader
wiens weg voert naar de woning van het licht

Dat God ons zijn wegen onderwijst
zodat wij zien waarheen wij moeten gaan
en het goede leren doen
Laat ons bidden... Heer, wijs ons uw wegen

Dat ons levenspad effen mag zijn
vervuld van voorspoed en gerechtigheid
een weg naar vrede
Laat ons bidden... Heer, wijs ons uw wegen

Dat mensen de weg vinden naar elkaar
en naar zichzelf, dat wie onbereikbaar lijkt,
bereikt wordt wie ver van ons staat, dichtbij komt
Laat ons bidden... Heer, wijs ons uw wegen

Dat de wegen die wij bouwen,
veilig zijn, ons welzijn ten goede komen
ons verenigen in broederschap
Laat ons bidden... Heer, wijs ons uw wegen

Dat wij vertrouwd raken met Jezus, onze weg
en wijzelf een weg mogen worden
die anderen naar God leidt
Laat ons bidden... Heer, wijs ons uw wegen

Parochiële voorbeden

God van tijd en eeuwigheid,
we bidden U om licht
en om een helder zicht op onze levensweg,
in het voetspoor van Jezus, uw Zoon en onze broeder,
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen.
Amen,

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Carriers of the light" (nr.72)

Gebed over de gaven
Goede God,
wanneer onze taal tekort schiet
om te verwoorden wat we ten diepste bedoelen,
reiken onze handen naar symbolen en tekens.
Deze wijn en dit brood zijn zoals ons leven:
gaven uit uw hand.
We willen ze niet krampachtig voor onszelf houden,
maar breken en delen voor elkaar. Amen.

Tafelgebed
P. Maken wij het stil in ons hart
om God te danken.
A. Wees aanwezig in ons midden
en vervul ons hart met Uw goede Geest.
P. God,
met eerbied noemen wij uw Naam,
die Gij gegeven hebt aan al wat leeft en ademt.
Wij zijn er dank zij u;
al wat wij kunnen,
al wat wij opbrengen aan liefde en goedheid,
het is Uw werk in ons.
A. In Jezus van Nazareth
hebt Gij getoond waartoe een mens in staat is
als hij zich door U laat roepen,
als hij zijn eigen wil kan laten overgaan in de Uwe,
als hij de grenzen van zijn eigen verlangens
en voorkeur kan overstijgen.
Daarvoor danken wij U.
P. Goede Vader,
wij geloven dat wij met mensenhanden
uw weg kunnen gaan in lief en leed.
Jezus heeft ons dit duidelijk gemaakt.
Vooral die laatste avond van zijn leven,
toen Hij met zijn vrienden samen was.
Hij nam het brood,
dankte en verheerlijkte U,
brak het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden :

Neemt en eet hiervan. Dit is mijn lichaam
dat voor u gebroken wordt.

Na de maaltijd nam Hij ook de beker,
sprak opnieuw een dankgebed,
reikte hem over aan zijn vrienden en zei:

Neemt en drink hiervan,
Dit is de beker van mijn bloed;
het wordt voor u en alle mensen vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.

Zo willen wij Jezus gedenken
die duidelijk de weg ging van alle zaad
tot Hij eraan ten onder ging.

A. Maar dan hebt Gij, God, Hem doen verrijzen,
Hem opgenomen bij U.
Vandaar zal Hij zijn Geest zenden
om wie wij nu bidden:
Laat zijn gezindheid in ons wakker worden,
laat ons alle pretentie afleggen,
alle prestatiezucht en eerbewijzen
en kiezen voor de mensen rondom ons.
Zo bouwen wij uw aarde uit
tot een bewoonbare wereld
waar uw Rijk gestalte krijgt.
Amen.

"Onze Vader" (gezongen, nr.47)

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo

Slotgebed (allen)
Heer,
leer mij gaandeweg
uw weg gaan:
van inkeer naar inzet,
van verlangen naar daad,
van ontmoeting naar moed,
van mij naar mensen toe...

Weest U voor mij
de "gevaarlijke" herinnering,
die mij op doet staan
uit sleur en oppervlakkigheid,
die mij op weg zet
van aanpakken en volhouden
al wat er te doen staat...

Weest U mijn kracht om mens te zijn voor anderen.
Laat uw geest mij doordringen
nu, en alle dagen van mijn leven.
Amen.

Slotlied: "Bevrijdend woord" nr.69

Zegen en Wegzending

Ga er dan op uit
ga tot het uiterste
en deel met iedereen van de weg,
de waarheid, het leven.
En breng in praktijk
wat je hebt gehoord.
"Ik ben de weg", zegt Jezus,
"Laat Mij herkenbaar zijn
in je doen en laten".

Daartoe zal Hij ons zegenen:

De vrede van God
die alle verstand te boven gaat
zal onze harten en gedachten bewaren
en ons de weg wijzen.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige geest,
Amen.

Na de viering zingt het koor: "I have a dream" (nr.5)
(Ik heb een droom, over vrede voor de hele mensheid.
Dat we eens zij aan zij zullen staan en dat er vrede, hoop zal zijn.
Dat onze stemmen zich verenigen in een lied voor de vrijheid.)