Ja zeggen / Nee doen 24-09-2011

Voor de viering zingt het koor:

"I am a small part of the world" (nr.43)
Ik ben maar een klein onderdeel van de wereld. Maar samen staan we sterk.
Hand in hand worden onze dromen verenigd, en zijn wij één stem.

Openingslied: "Levend houden" (nr.79)

Welkomstwoord

Inleiding
Ja zeggen en nee doen –
Wij horen daar vandaag een verhaal over.
Een verhaal van schijnvromen
Die tot God ja zeggen,
maar dat niet waar maken
in een leven naar zijn verwachtingen.
Een verhaal om voor ons als mens
bescheiden bij stil te staan.

Gebed om Vergeving (allen)
God,
bewaar ons ervoor
dat we grote woorden in de mond nemen,
maar er niet naar handelen.
Bewaar ons ervoor
dat we geloven in onze vroomheid,
maar vergeten dat uw wil moet geschieden.
Bewaar ons ervoor
dat dwaalwegen gaan
en niet de weg van gerechtigheid en vrede.
Bewaar ons ervoor
dat we anderen in de weg staan om U te vinden.
Wees ons zo nabij.

Lied: "Lord let me serve" (nr.14)
Heer laat me u dienen, geef mij een doel in het leven.
Ik wil u liefhebben en dienen, dat is mijn gebed.

Openingsgebed

1e Lezing Ezechiël 18, 25-28
Nu zeggen jullie: "De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!" Maar luister, Israëlieten! Ben ik het die onrechtvaardig is? Gaan júllie niet eerder onrechtvaardige wegen? Iemand die rechtvaardig was maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft begaan. Iemand die goddeloos leefde maar dat niet langer doet, mij trouw is en het goede doet, zal in leven blijven. Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven leven en niet hoeven sterven.

Lied: "Woorden" (nr.52)

Evangelie Mattheus 21, 28-32
'Wat vindt u van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste en zei: Jongen, ga vandaag in mijn wijngaard werken.
Nee, ik wil niet, antwoordde hij. Maar later veranderde hij van gedachten en ging toch. Toen ging de vader naar zijn andere zoon en vroeg hem hetzelfde. Ja vader, antwoordde die, maar hij ging niet.
Wie van de twee heeft nu gedaan wat zijn vader wilde?' 'De eerste,' antwoordden ze. 'Ik zeg u,' zei Jezus tegen hen, 'de tollenaars en de hoeren zullen het koninkrijk van God eerder binnengaan dan u.
Want Johannes wees u de weg van de gerechtigheid, maar u hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren geloofden hem wel. U zag dat, maar toch bent u later niet tot andere gedachten gekomen en hem gaan geloven.'

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in God die hemel en aarde,
ruimte en vrijheid heeft geschapen.
Ik geloof in zijn Zoon Jezus
die mens is geworden zoals wij.
Ik geloof in de Geest die ons bezielt, heelt en beschermt.
Ik geloof in God die ons heeft geschapen
als mensen om van te houden.
Ik geloof in zijn Zoon die hart heeft voor elke mens
en die niemand verloren laat lopen.
Ik geloof in de Geest die ons bevrijdt en bemoedigt.
Ik geloof in elke mens, dat hij een mens van God is,
altijd de moeite waard.
Ik geloof in mensen, die elkaar beschermen,
die in staat zijn om gemeenschap te zijn.
Ik geloof dat ons leven zo sterk is en zo kostbaar,
dat het nooit zal vergaan,
dat het – gekend en bemind – bewaard zal blijven
in de handen van God, Schepper van alles wat leeft.
Dat geloof ik omwille van zijn Zoon
die voor ons de laatste dood heeft verdreven.

Voorbede
Liefdevolle God,
in het vertrouwen dat U ons nabij bent,
richten wij onze gebeden tot U.

Bidden wij om eerlijkheid tussen de mensen
dat we van elkaar op aan kunnen
ons gegeven woord niet breken....
laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Bidden wij om oprechtheid onder elkaar;
dat we doen wat we beloven
waar maken wat we zeggen....
laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Bidden wij om wijsheid voor wie gezag uitoefenen;
dat ze niet luisteren naar mooipraters en ja-knikkers....
laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Bidden wij om een kerk waar hoog en laag
recht door zee omgaan met elkaar....
laat ons bidden

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

*Parochiële voorbeden

Eeuwige God,
laat uw Geest in ons en door deze wereld gaan.
Geef ons het vertrouwen dat in uw liefde
geen mens misverstaan en onbegrepen zal zijn.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor: "Een brug slaan" (nr.59)

Gebed over de gaven
Goede God,
wanneer onze taal tekort schiet
om te verwoorden wat we ten diepste bedoelen,
reiken onze handen naar symbolen en tekens.
Deze wijn en dit brood zijn zoals ons leven:
gaven uit uw hand.
We willen ze niet krampachtig voor onszelf houden,
maar breken en delen voor elkaar. Amen.

Tafelgebed
God van leven, wij danken U.
In den beginne hebt U uw woord gesproken
en een wereld geschapen van licht en liefde
en U zag dat alles zeer goed was.

Wij danken U, U bent een God van liefde en vrede.

U hebt ons uw Naam doen kennen: "Ik zal er zijn"
U trekt voor ons uit als onze gids en blijft ons nabij.
U doet ons gaan op de weg van uw koninkrijk,
waar liefde heerst, gerechtigheid en vrede.

Wij danken U, U bent een God van liefde en vrede.

U hebt ons uw Zoon Jezus gegeven.
Hij had oog voor het leed van mensen.
Naar kleinen en geringen keek Hij om.
Hij roept ons op om te leven zoals Hij.

Wij danken U, U bent een God van liefde en vrede.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, jullie allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".
Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Liefdevolle God,
wij danken U voor het brood dat wij gaan delen,
en waarmee U ons met uw eigen leven hebt gevoed.
Dat het ons kracht mag geven ons blijvend in te zetten
voor uw koninkrijk dat komen zal, nu en altijd.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
Laat ons bidden.
Barmhartige, ene God,
wij liggen soms dwars
op uw weg van liefde.
Geef dat wij daarop terugkomen
voor het te laat is
en doen wat gedaan moet worden
naar en voor elkaar
in uw Naam.
Vandaag en alle dagen
zoals Jezus, onze broeder.
Amen

Slotlied: "Like a flower needs the rain" (nr.66)
Elke bloem heeft regen nodig, de lente heeft de zon nodig, een zeilschip de wind.
Zo heb ik ook U nodig Heer.

Zegen en Wegzending

Na afloop van de viering zingt het koor:
"Gloria Tibi" (nr.4)