Zit niet met je armen over elkaar 12-11-2011

WELKOM EN INLEIDING

Elk mens, zo kun je in de lezing van vandaag uit het Evangelie beluisteren, heeft talenten.
Met andere woorden: iedereen heeft mogelijkheden om haar of zijn steentje bij te dragen aan een goede en menselijke samenleving.
Jezus heeft voor zo'n samenleving een prachtige titel
"Koninkrijk van God " zo noemt hij die.
Dat koninkrijk komt er als ieder maar doet wat hij kan
en niet in zijn luie stoel blijft zitten.
Dus, zo zegt het thema van vandaag :
Zit niet met je armen over elkaar.

GEBED OM VERGEVING.

Het herkennen en op een positieve manier uitdragen
van onze talenten,
is een levenskunst die wij vaak niet voldoende beheersen.
Daarom willen wij God om ontferming vragen.

Heer, die ons allen hebt gemaakt,
Gij kent onze mogelijkheden,
onze twijfels en ons onvermogen.
Sterk ons vertrouwen,
zodat wij ons vol overtuiging blijven inzetten
voor uw Rijk op aarde...

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ons voorbeeld ten leven,
Gij gaat voor ons uit door de doolhof en duisternis,
die onze wereld nog zo dikwijls voor ons is...

Christus, ontferm U over ons.

Heer, die ons telkens weer oproept
de talenten, die wij van U hebben ontvangen,
tot uitgangspunt te maken van ons leven
voor en met elkaar...

Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.

GEBED.

Heer onze God,
U hebt ons het leven toevertrouwd om er wijs mee om te gaan.
Kom ons hier en nu nabij;
Open onze oren en ogen.
Maak ons opmerkzaam op uw Woord,
ons gegeven door Jezus, uw Zoon
die met U en de Heilige geest
leeft in eeuwigheid. Amen.

OPENING VAN DE SCHRIFTEN
Wij bevinden ons in de tussentijd,
waarin het erom gaat juist te handelen.
Welke verantwoordelijkheden hebben we
met het oog op onze toekomst?
Luisteren we naar het richtinggevende Woord.

EERSTE LEZING Uit het boek der Spreuken. (31,10-13.19-20.30-31)

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Haar waarde gaat die van koralen ver te boven!
Het hart van haar man vertrouwt op haar
en het zal hem aan winst niet ontbreken.
Zij brengt hem geluk, geen ongeluk,
alle dagen van haar leven.
Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit
en werkt ermee tot genoegen van haar handen.

Zij strekt de handen uit naar het spinrokken
en houdt de weefspoel in haar vingers.
Zij opent haar hand voor de behoeftige
en strekt haar armen uit naar de misdeelde.

Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig,
maar een vrouw die de Heer vreest, moet worden geroemd.
Bejubel haar om de vrucht van haar handen
en roem haar in de poorten om haar werken.

Zo spreekt de Heer, Wij danken God.

EVANGELIE volgens Matteüs. (25,14-30)

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor:
Het is als met iemand die naar het buitenland ging.
Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe.
Aan de een gaf hij vijf talenten,
aan een ander twee en aan een derde één,
overeenkomstig ieders bekwaamheid.
En hij vertrok naar het buitenland.
Degene die de vijf talenten gekregen had,
ging er meteen mee handelen en verdiende er nog vijf bij.
Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij.
Maar die er één gekregen had,
ging een gat in de grond graven
en stopte daar het geld van zijn heer in.
Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug
en hield afrekening met hen.
Degene die de vijf talenten gekregen had,
kwam naar voren met nog vijf talenten en zei:
"Vijf talenten, heer, had u me toevertrouwd.
Kijk, ik heb er nog vijf talenten bij verdiend.''
Zijn heer zei tegen hem:
"Uitstekend, goede en trouwe slaaf,
in het kleine ben je betrouwbaar geweest,
over veel zal ik je aanstellen.
Kom delen in de vreugde van je heer.''
Ook degene die de twee talenten gekregen had,
kwam naar voren en zei:
"Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd.
Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend.''
Zijn heer zei tegen hem:
"Uitstekend, goede en trouwe slaaf,
in het kleine ben je betrouwbaar geweest,
over veel zal ik je aanstellen.
Kom delen in de vreugde van je heer.''
Ook degene die het ene talent had gekregen,
kwam naar voren en zei:
"Heer, ik heb u leren kennen als een streng man;
u oogst waar u niet hebt gezaaid
en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid.
Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt.
Kijk, hier hebt u uw eigendom terug.''
Maar zijn heer antwoordde hem:
"Slechte, lamlendige slaaf,
je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid
en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid.
Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten.
Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen.
Neem hem daarom het talent af
en geef het aan hem die de tien talenten heeft.
Want aan ieder die heeft,
zal gegeven worden en wel overvloedig.
Maar aan degene die niet heeft,
zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft.
Werp die nutteloze slaaf in de uiterste duisternis.
Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.'

Tot zover deze lezing. Wij danken God

OVERWEGING.

GELOOFSBELIJDENIS.

V. Ik geloof dat er een wereld kan bestaan,
waarin het voor allen beter leven is,
als wij elkaar maar willen zien,
en er aan mee willen werken.

A. Ik geloof dat er liefde, recht en vrede kan zijn,
als wij elkaar maar willen zien,
en tot vergeving bereid zijn.

V. Ik geloof dat blijheid het kan winnen van verdriet,
als wij elkaar maar willen zien,
zodat liefde sterker is dan haat.

A. Ik geloof dat God mijn vooroordelen kan afbreken,
als wij elkaar maar willen zien,
en willen leven zoals Hij dat heeft gedaan.

V. Ik geloof dat God ons de kracht zal geven,
om in liefde te leven met elkaar,
wanneer wij niet blind zijn voor de ander,
maar onze ogen open houden voor onze naasten, Amen.

VOORBEDEN

Met aandacht en energie
zetten wij onze talenten in voor een betere wereld.
In het besef dat we het niet alleen kunnen, vragen we Gods hulp:

voor mensen die klein gehouden worden:
voor wie een menswaardig leven
nog een verborgen schat in de grond is:
dat zij een beter leven zullen krijgen
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

voor een samenleving waarin mensen
oog hebben voor de medemens;
voor wie trouw aan Gods woord
niet met de armen over elkaar gaat zitten:
dat zij vreugde mogen ontvangen;
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Voor een kerk die mensen op waarde weet te schatten;
voor leiders die aanmoedigen om talenten te ontplooien :
dat zij mensen inspireren naar beste vermogen te leven;
Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Parochie-intenties.

God,
U hoort ons bidden in onze kwetsbaarheid.
Geef ons de kracht om waar te maken waar wij naar verlangen.
Dit vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon. Amen

COLLECTE EN GEREEDMAKEN VAN DE TAFEL.

COMMUNIEGEBED.

V. Goede God,
Wij hebben U nooit gezien,
maar U bent niet ver van ons.
Wij ontmoeten U in de mensen om ons heen
Mensen die samen met elkaar optrekken.

A. En daarvoor willen wij U prijzen en danken.

V. Goede God,
U hebt geen armen,
geen handen en geen voeten.
Maar mensen omhelzen elkaar
en zo wordt U reisgenoot.
U wordt de arm, om ons heengeslagen,
de voeten op onze weg,
uw hand wordt in de onze gelegd.

A. En daarvoor willen wij U prijzen en danken.

V. Goede God,
wij hebben U nooit gezien,
maar U bent niet ver.
Wij komen U tegen in ons leven
wanneer mensen elkaar beminnen.
Wanneer zij genade voor elkaar zijn.
Alle liefde komt voort uit uw grote Liefde
want U bent alleen maar Liefde.

A. En daarvoor willen wij u prijzen en danken.

V. Goede God,
U bent op onze aarde gekomen.
U deed ons voor
hoe wij dienstbaar moeten zijn aan elkaar.
God, U bent niet ver,
want er is geen heil in mensen alleen,
in eenzaam bezit en alleen maar macht.

A. En daarom willen wij U prijzen en danken.

V. Goede God,
U bent niet ver,
want U geneest
en U geeft overvloed van leven.
Overal waar mensen zich aan elkaar geven,
zoals U het ons ook heeft voorgedaan
in Uw Zoon Jezus.
Hij was als een knecht voor de mensen.

A. En daarom willen wij U prijzen en danken.

V. Goede God,
uw Zoon is onze medemens geworden.
Hij is ons voorgegaan in leven en sterven.
Niets was hem teveel
om zijn liefde te bewijzen.
Laat deze gezindheid van Jezus
ons allen bezielen.
Geef, dat ook wij
brood en wijn voor elkaar zullen zijn.
Opdat uw Koninkrijk zal komen op deze aarde.
Uw Rijk van gerechtigheid en vrede.
Laten wij daarom bidden:

Onze Vader....

GEBED OM VREDE EN VREDESWENS.

Ieder van ons is verantwoordelijk voor wat hij heeft ontvangen
Jezus is duidelijk over zijn verwachtingen aan ons
Om op grond van onze verantwoordelijkheid
de goede keuzes te maken bidden we:

Heer Jezus Christus
U hebt vreugde beloofd
aan hen die goede en trouwe dienaars zijn.
Schenk ons dan u uw vrede zodat wij onze angst overwinnen
en onze talenten inzetten.
Dan zullen wij als uw trouwe dienaars bouwen
aan een betere wereld waar vrede vermenigvuldigd wordt.
Dit vragen wij U die leeft in eeuwigheid. Amen.

De vrede des Heren zij altijd met U
En met Uw Geest

Geven wij elkaar een teken van die vrede.

UITNODIGING COMMUNIE.

Brood breken : een eenvoudig gebaar.
Het kost je niets, het is zo gedaan.
Maar je leven delen, elke dag opnieuw voor iedere mens die je ontmoet, dat is niet zo eenvoudig.....
Je door Gods Geest laten bewegen, zacht en goed zijn
en tegelijk vol vuur, je overleveren aan zijn vertrouwen
om zo dienstbaar te zijn voor je naaste....
Ook dat is niet zo eenvoudig.
Daarom bidden wij

Zie dit gebroken brood het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld :

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.

COMMUNIE.

GEDACHTE.
Iedere mens wordt geroepen

Kijk eens om je heen.
Wees stil en luister....
De wereld komt op je af.
Mensen – grote mensen, kleine mensen –
zij roepen,
ze hebben iemand nodig.
Ze hebben jou nodig – ze hebben mij nodig.
Het is een kind, die roept om de zorg en liefde van zijn moeder
Het is de jongen, die rekent op de steun van zijn vader.
Het is de patiënt, die vraagt om troost in zijn lijden.
Het is de leerling, die om uitleg vraagt.
Het is de kerkganger, die verdieping wil.
Het is de eenzame, die aansluiting zoekt.
Het is de opgejaagde, die rust wil hebben.
Het is de mens die uit de sleur wil.
Er is iemand die roept om mij, om jou.
Die een beroep doet op mij, op jou,
Die ons aanzet iets te doen voor hem of haar
Mijn medemens en waarddor wij hem of haar gelukkig kunnen maken.

MEDEDELINGEN.

SLOTGEBED
Heer,
aan allen hebt Gij uw gaven uitgedeeld,
uw opdracht toevertrouwd.
Geef dat wij meedelen aan elkaar
wat wij van U gekregen hebben.
Laat ons waakzaam blijven en trouw
tot alles in liefde is volbracht
en Gij ons voorgoed in uw vreugde binnenvoert.
Door Christus onze Heer. Amen.

ZEGEN EN WEGZENDING.
Gaan wij heen van hier,
wetend dat wij voldoende talenten in ons hebben
om goed te doen.

Dan zijn we een zegen voor elkaar
en worden we gezegend door de eeuwige God:
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.