Een kind is geboren 24-12-2011

Openingslied - samenzang
"Wij komen tezamen"
Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken
een lied moet weerklinken voor Betlehem.
Christus geboren zingen d' engelenkoren.

refr. Venite adoremus (2x)
Venite adoremus dominum.

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre
zij volgden de sterre naar Betlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. refrein

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven. refrein

Welkomstwoord
Wees welkom deze nacht
waar vandaan u ook komt,
wie u ook bent,
wat u ook bezighoudt en beroert,
wees welkom,
mensen van goede wil
rond een kind dat pas is geboren:
weerloos, machteloos,
enkel toekomst, geheel en al belofte...

Wees welkom deze nacht
wat u hier ook naar toe heeft gedreven
wat u hier ook komt zoeken,
ik hoop dat u vindt wat u zoekt:
uitzicht, hoop, vertrouwen, licht
en vrede en de onschuld van een kind...

Wees welkom in deze kerstnacht
u die naar hier bent gekomen
om samen te zijn met elkaar
om te zingen, om te bidden,
om te luisteren naar oude verhalen,
om te doen als een kind;
om al spelend en zingend, al biddend en dromend
onszelf terug te vinden...
Wees heel hartelijk welkom!

Lied:

Gebed om Vergeving
Als iemand op bezoek komt
als je iemand verwacht,
dan wil je alles op orde hebben,
en zorg je dat alle rommel is opgeruimd.
Zo is het ook als wij vandaag Jezus verwachten in ons leven.
Daarom willen we eerst om vergeving vragen.

Zo dikwijls blijven wij bij de pakken zitten
en komen we niet meer vooruit in ons leven.
Kom dan als een pasgeborene in ons leven, God
zet ons weer op de goede weg
en ontferm U over ons

Soms pakken we niet de problemen in ons leven aan
maar pakken we liever onze koffers
om de moeilijkheden te ontvluchten
Kom dan als een pasgeborene in ons leven, God
zet ons weer op de goede weg
en ontferm U over ons

Soms zitten we vastgeroest in oude gewoontes
we kíjken niet meer naar onze omgeving
We willen ons vastklampen aan dingen die voorbij zijn,
en kortzichtig blijven we steken in nutteloze gedachten
Kom dan als een pasgeborene in ons leven, God
zet ons weer op de goede weg
en ontferm U over ons

Moge God ons met zijn beschermende hand weer op weg helpen
en ons zo weer een nieuwe blik op onze wereld geven,
als door de ogen van een kind.
Amen

Openingsgebed
Goede God,
wij zoeken Betlehem van toen met het goede bericht
van vrede voor alle mensen.
Wij zoeken het kind dat daar geboren werd.
Het kind dat in zijn latere leven
vrede gaf aan alle mensen.
Wij bidden U,
dat wij Betlehem opnieuw vinden
opdat er voor altijd licht en vrede zou mogen zijn,
vandaag en alle dagen dat we leven.
Amen.

1e lezing
Als er geen plaats meer is voor kinderen
wie zal ons dan leren wat verwondering,
eenvoud, tederheid, speelsheid, kwetsbaarheid is.
Kinderen scheppen verbondenheid.
Ze kunnen mensen dichter bij elkaar brengen.
Zij stellen vragen die je sprakeloos maken.
Kinderen vertellen iets over het wonder van het leven.

Elk jaar vieren wij Kerstmis,
maar waar het om gaat dreigt verstikt te raken
onder zwaarbeladen kerstbomen.
Het licht van de ster wordt verduisterd
door melkwegen van neonlicht.
Ook nu is er geen plaats meer voor het kind.

Hoe vier jij Kerstmis? Wat doe jij met dat Jezus-kind?
Je hebt er zo weinig aan als je in de put zit.
Je zoekt dan een vriend met wie je kunt praten,
die naar je luistert, daar heb je Jezus toch niet voor nodig.
Als je gelukkig bent kan je juichen en lachen
en dans je zingend door het bos,
maar je zingt toch geen kerstlied.
Wanneer iemand van je houdt
zindert het na tot in de toppen van je handen en je voeten.
Je zou zoveel willen zeggen, maar het is onzegbaar.

Je zegt niets, en toch word je verstaan.
De ander is niet aanwezig, en toch weet je hem dichtbij.
Zulke ontmoetingen overstijgen je,
ze zijn als een ballon die net wegvliegt voor je hem kunt grijpen.
Zo komt ook het Kerstkind als een uitnodiging,
je voelt hem warm aanwezig in mensen.
Mensen die nooit je verjaardag vergeten,
mensen die tijd voor je hebben,
die je voorkeuren kennen en je lievelingshapjes.
Als ze weg zijn weet je pas wat je ze allemaal had willen zeggen.
Je kunt zo moeilijk zeggen wat zo'n ontmoeting je allemaal doet.
Alleen voel je hoe hartverwarmend het is de ander aanwezig te weten.
Zo is ook het Kind in jou aanwezig,
maar je moet als de herder op zoek willen gaan en de ster volgen.

Lied - Samenzang:

Evangelie (Lucas 2, 1-14)
In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: 'Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.' Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: 'Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welbehagen heeft.'

Samenzang: "Ere zij God"
Ere zij God, Ere zij God,
In den hoge, In den hoge, In den hoge!
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In de mensen, een welbehagen.

Ere zij God, in den hoge,
Ere zij God, in den hoge,
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In de mensen, In de mensen,
een welbehagen, In de mensen,
een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
In den hoge, In den hoge, In den hoge!
Vrede, op aarde, Vrede, op aarde,
In den mensen, een welbehagen.
Amen. Amen, Amen, Amen.

vervolg evangelie:
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Kerstwens

Lied

Geloofsbelijdenis (allen)
Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:

Dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in de open hand van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.

Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkig mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons, die ons voorgaat
en die met ons meegaat in één van ons, Jezus Messias

Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons voorgoed.
Amen.

Voorbede
Laat het in deze kerstviering nu even stil worden,
en laat ons vol vertrouwen bidden tot God

Om licht bidden wij U
voor allen die geboren zijn
voor de kinderen, nog zo jong en onschuldig
voor de jongeren die bruisen van levenslust
voor de volwassenen die de zorg
en de kommer dragen van gisteren en morgen
voor de ouderwordende mensen,
door het leven getekend, maar vol wijze goedheid.
Dat uw licht allen mag sterken in de overtuiging
dat het leven de moeite waard is,
en dat wij met elkaar in vrede mogen samenleven.
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Laat de warmte van vandaag niet verloren gaan,
laat al wat goed is
voortbestaan tot in de eeuwigheid.
Om licht bidden wij U
voor hen die falen,
voor hen die ontgoocheld zijn,
voor hen die mislukken en met de vinger worden nagewezen,
voor hen die gebukt gaan onder problemen.
Dat zij Gods menslievendheid mogen ervaren door ons heen.
Dat allen mogen geloven dat zij gemaakt zijn voor het leven,
voor de vreugde, voorbij alle verdriet.
Laat ons bidden....

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Laat de warmte van vandaag niet verloren gaan,
laat al wat goed is
voortbestaan tot in de eeuwigheid.
Om licht bidden wij U
voor alle mensen hier aanwezig
laten wij naar de kribbe gaan,
en blij zijn met het kerstkind, dat ons toezegt in deze nacht:
"Ik ben er voor jou !"
Laat ons bidden...

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Laat de warmte van vandaag niet verloren gaan,
laat al wat goed is
voortbestaan tot in de eeuwigheid.
God, U bent voor ons mens geworden,
opdat wij mens zouden worden voor elkaar,
naar het hart en het voorbeeld van Jezus.
Laat in ons uw geboorte geen vruchteloos gebeuren blijven,
laat ons levende getuigen worden
die Uw boodschap van hieruit uitdragen.
Dat vragen wij u door Jezus onze Heer.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:

Tafelgebed
Goede God,
allen zijn we hier bij elkaar gekomen
om de geboorte te vieren van Uw zoon Jezus.
Er is lang op hem gewacht.
Zijn komst op aarde zou vrede brengen,
licht voor verdwaalde mensen,
troost in alle verdriet
en hoop voor de toekomst.

De mensen van toen dachten dat er een koning zou komen.
Maar de herders van Bethlehem vonden een kind,
pas geboren, in doeken gewikkeld
en neergelegd in het stro.
Zo kwam Uw Zoon op aarde
armer dan de armste mensen.

Wij hebben alles
en toch maken we ons druk dat we te weinig krijgen.
Wij hebben U nog steeds niet begrepen.
En zo komt het, dat we nu opnieuw om vrede bidden,
opnieuw uitzien naar uw licht.
Leer ons leven als Uw Zoon,
die naar de mensen kwam als een weerloos kind,
geboren in een armoedige stal.
Omdat er toen geen plaats was in de herberg,
geen plaats was in de stad.
Een onvergetelijke Vader bent U nog steeds voor ons,
nu wij in uw Geest bijeen zijn om U te gedenken.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Daarmee, goede Vader,
hebt U ons het licht gegeven,
het licht om maar toe te leven,
licht dat ons de weg wijst
en het duister minder angstig maakt.
Zo velen zijn in uw licht al voorgegaan.
Zo velen zagen uw licht in de wereld van nu.
Help ons, goede mensen te zijn voor elkaar.
Leer ons te leven zoals Christus heeft geleefd,
brood en wijn delen.
geven en nooit nemen,
liefhebben en niet haten,
en vooral uw Zoon te volgen
naar de allerarmsten onder ons.
Laten wij daarom bidden met de woorden
die Jezus ons heeft geleerd:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Vredeswens
In elke viering wensen wij elkaar de vrede van de Heer toe.
Maar Kerstmis geeft daar een bijzondere betekenis aan.
De herders hoorden een stem uit de hemel
die zong: "Vrede op aarde
aan alle mensen die God liefheeft."
Jezus is het mens geworden teken van die vrede
die God aan ieder van ons geeft.
Daarom mogen wij
ver boven alle onmacht en zwakheid heen,
innig en oprecht
elkaar de vrede van de Heer toewensen:
de vrede van de Heer Jezus zij met u.

Uitnodiging tot de communie
In de nacht van onze wereld heeft God een ster doen opgaan :
boodschap van hoop, belofte van vrede, het Kind Jezus.
Hij is voor ons als Brood dat gebroken wordt,
als Wijn van danken en vieren.
Zie dan het levende Brood, God-met-ons, kracht voor op onze weg :
Dit is het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld.

Communie

Lied

"Stille Nacht" (nr.9) – samenzang
Stille nacht, heilige nacht
alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar
lief'lijk kindje met goud in het haar
sluimert in hemelse rust
sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
vriend'lijk om Uwe god'lijken mond
nu ons slaat de reddende stond
Jezus van uwe geboort
Jezus van uwe geboort.

Stille nacht, heilige nacht
herders zien 't eerst uw pracht
Door der engelen alleluja
galmt het luide van verre na:
Jezus de redder ligt daar
Jezus de redder ligt daar

Slotgebed
Goede God, wij moeten niet met grote woorden tot U bidden,
zeker niet op dit kerstfeest, wanneer alles zo eenvoudig lijkt te zijn:
vrede en vriendschap, overal ter wereld.
Geef ons gewoon maar de moed om er ons voor in te zetten,
in naam van het Kind van Vrede, Jezus Christus onze Heer. Amen.

"Gloria in Excelcis Deo" (nr.3) – samenzang
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieeleis
Gloria in Excelcis Deo
Gloria in Excelcis Deo

Zegen en Wegzending
Beste mensen,
we zijn nu aan het einde van de viering gekomen,
ga nu terug, de wijde wereld in.
Met oog voor het kleine en het doodgewone
en moge God u hierbij zegenen:
Vader, Zoon en Geest,
Amen.

Na afloop van de viering zingt het koor