Driekoningen 06-01-2013

Voor de viering zingt het koor:

"Alles wat ademt" (nr.31)

Openingslied: "One small child" nr.48
Eén kleine belofte die Gabriël uitsprak, één klein "ja" van Maria, één klein kindje geboren om ons te redden; één groot licht boven Bethlehem, één klein kind dat ons redt.

Welkomstwoord door de Pastor

Inleiding
De drie wijzen volgden de ster. Wat is het fijn als je een baken hebt waar je je op kunt richten. Iets of iemand die je de weg wijst. Maar het vraagt wel moed om op weg te gaan en dat baken, dat licht te volgen.
Kort geleden vierden we de geboorte van Jezus, het kind in de kribbe, die uitgroeide tot een voorbeeld, een baken een heel bijzonder mens. Hij is voor ons nu als die ster aan de hemel die ons de weg wijst om mensen van vrede te worden.

Gebed om Vergeving
We willen dit nieuwe jaar beginnen met een open hart
Als wijzen en herders zoeken naar genezend en troostend licht.

Heer, licht voor heel de wereld
als wij onze ogen gesloten houden,
wilt u ons dan vergeven en ontferm U over ons.

Christus, Licht van God,
Als wij ons hart gesloten houden voor armen en verdrukten,
wilt u ons dan vergeven en ontferm U over ons.

Heer. Koning van rechtvaardigheid,
Als wij scheiding én verdeeldheid zaaien,
wilt u ons dan vergeven en ontferm U over ons.

Moge God ons barmhartig zijn,
Onze duisternis verlichten,
En ons begeleiden op onze wegen,
Naar het Licht dat schijnt in eeuwigheid. Amen.

Lied: "Een brug slaan" (nr.59)

Openingsgebed
God begin en einde,
U zendt uw mens geworden Zoon:
licht voor alle mensen.
In zijn naam: God-met-ons
is Hij tochtgenoot voor iedereen.
Wij bidden U:
geef dat zijn licht ons de Weg wijst naar menswaardigheid.
Dit vragen wij U door Jezus onze broeder. Amen.

1e Lezing Jesaja 60, 1-6
Sta op en schitter, want uw licht is gekomen, de glorie van de heer komt over u. En zie, de duisternis bedekt de aarde, en donkerte de volken, maar over u gaat de heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u. En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op en kijk om u heen, allen verzamelen zich en komen naar u toe: uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen. U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen: de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe. Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa; alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen; zij verkondigen de lof van de heer.

Lied: "What can we give to the King?" (nr.37)
Wat kunnen wij nog aan de Koning geven, Hij, die alles al heeft? Wij kunnen hem een open hart aanbieden, een leven dat niets verborgen houdt, en hij zal het ons allemaal weer teruggeven. Eert en prijs hem, hij heeft Zijn leven voor ons gegeven.

Evangelie Mattheus 2, 1-12
Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, onder de regering van koning Herodes, kwamen er wijzen uit het Oosten in Jeruzalem aan. Zij vroegen: 'Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden? Want wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden.' Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij zeer, en met hem heel Jeruzalem. Hij riep alle opperpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en wilde van hen weten waar de Christus geboren zou worden. 'In Betlehem in Judea,' antwoordden ze, 'want de profeet heeft geschreven: En u, Betlehem in het land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de groten van Juda, want een groot man zult u voortbrengen, de herder van mijn volk Israël.'
Vervolgens riep Herodes de wijzen in stilte bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zei hij hun naar Betlehem te gaan, en daar een zorgvuldig onderzoek in te stellen naar het kind. 'En,' zei hij, 'kom het me vertellen als u het kind gevonden hebt, want ik wil hem ook gaan aanbidden.' Na dit onderhoud met de koning gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan, voor hen uit tot boven de plek waar het kind was; daar bleef zij staan. Toen ze dat zagen, waren ze bijzonder verheugd. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. En ze wierpen zich voor hem in aanbidding neer. Ze openden hun kistjes met geschenken en boden hem goud, wierook en mirre aan. En in een droom kregen ze de waarschuwing niet meer naar Herodes te gaan. Daarom keerden ze langs een andere weg naar hun land terug.

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:

Dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in de open hand van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.

Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkig mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons, die ons voorgaat
en die met ons meegaat in één van ons, Jezus Messias

Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons voorgoed.
Amen.

Voorbede
Bidden wij tot God, die levenslang met ons mee gaat

Bidden we, met het oog op Herodes, voor allen van vandaag die buiten
zichzelf raken, uit angst voor hun eigen koninkrijkjes:
dat ze bevrijdt raken van wat hen beknelt;
Laat ons bidden.

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Bidden we met het oog op Maria en Jozef,
voor allen mensen van vandaag die de wijk moeten nemen
om hun vegen lijf te redden:
dat ze geborgenheid ondervinden.
Laat ons bidden.

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Bidden we met het oog op de wijzen,
voor allen vandaag die het aandurven nieuwe wegen te gaan:
dat zij blijven verlangen naar toekomst en bestemming;
Laat ons bidden.

Heer onze God wij bidden U verhoor ons

Parochiële voorbeden

God van mensen, wij danken U
om uw mildheid en uw trouw, die ons in Jezus verschijnen.
wij bidden U omwille van Hem:
houdt ons in beweging, bewogen om uw toekomst.
Amen.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Levend houden" (nr.79)

Tafelgebed
God,
begin en einde,
dankbaar gedenken wij uw heerlijkheid
Verschenen in Uw Zoon.
Geef dat het licht van zijn komst
onze duisternis verdrijft
en allen gaande houdt.
Dit vragen we U
Door Jezus Uw Zoon en onze Heer.
Amen.

God van Vrede, God van Licht,
in de geboorte van Jezus van Nazaret
bent u tot ons gekomen
en mens geworden, medemens van ons allen.

De wereld waarin wij leven
vraagt iedere dag opnieuw naar u.
Vooral in dagen als deze bidden wij om vrede en licht.
Want er is nog zoveel gewelddadigheid,
veraf en dichtbij en er is nog zoveel donkerte
in het leven van mensen.

Wij bidden om een wereld
waarin de laatsten de eersten zullen zijn
en allen zullen delen wat zij hebben,
vandaag reeds het Brood van deze tafel.

Mogen wij worden de wijzen uit het oosten: op zoek naar u.
Mogen wij worden: brengers van Vrede,
overal waar oorlog en ruzie mensen uiteendrijven,
Mogen wij worden: dragers van Licht
overal waar mensen leven in duisternis.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus met Zijn vrienden samen.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan de zijnen, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, jullie allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".
Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Wij delen dit Brood met elkaar en proberen te worden
mensen die waken over vrede
met licht in het hart.
Bidden wij nu samen het gebed
dat Jezus ons leerde:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Vredeswens
Daar waar liefde is en vriendschap,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo

Slotgedachte
Voor elke tocht is er een ster.
Een woord, een teken,
een weg, een uitweg,
een terugweg als het moet....

Voor elke tocht is er een ster.
Een vriend, een hand,
een huis, een thuis,
een boek, een beeld,
een lied misschien.

Voor elke tocht is er een ster.
Voor ieder mens,
voor jong en oud,
die wijs wil heten.
Voor iedereen die zoekt
naar redding en naar recht.

Voor elke tocht is er een ster.
Die wijzen brengen zal
waar 't wonder van het leven,
in eenvoud wordt getoond.
Waar Gods liefdevolle geven
in kinderogen woont.

Slotlied: "Not to be hidden" (nr.65)
Jij bent het licht van de wereld.
Dat moet niet verborgen worden
maar schijnen voor iedereen.

Zegen en Wegzending
goede God,
hoezeer wij ook verward zijn
en bevreesd in de wisselvalligheden van het leven,
geef dat wij steeds opnieuw Uw licht zien.
Dat wij het volgen en ernaar handelen,
hier, nu en alle dagen van het nieuwe jaar.
Daarvoor vragen wij Uw zegen.

Tijdens het verlaten van de kerk zingt het koor:
"Carriers of the light" (nr.72)
Wij zijn de dragers van het licht, daar staan we samen voor, we overwinnen het duister. De vonk van het licht zet je ziel in vuur en vlam.