Een nieuw gebod 28-04-2012

Openingslied:

Welkomstwoord

Inleiding
"Heb elkaar lief" zegt Jezus tegen zijn leerlingen en noemt dat "een nieuw gebod".
Maar het gebod van de naastenliefde staat al in het Oude Verbond. In feite is dat gebod van de wederzijdse liefde oeroud. Maar Jezus voegt aan dat oude gebod een nieuwe maat toe én een nieuw motief. Het heet niet meer: "uw naaste liefhebben gelijk uzelf, maar "zoals ik u heb liefgehad". Het gebod van de naastenliefde is hetzelfde gebleven maar nieuw is de inspiratie, de kracht om te kunnen volbrengen. Jezus is niet alleen het voorbeeld, want dan zouden wij eerder ontmoedigd kunnen raken dan aangespoord. Zijn liefde evenaren is een té grote opgave. Jezus is veel meer dan alleen een rolmodel. Hij straalt liefde uit. Hij is iemand om mee te leven, om mee om te gaan, om liefdevol te beschouwen. Hij leeft in mij: als ik de naaste liefheb, is hij het die in mij handelt. Het is ons door Jezus op een nieuwe radicale wijze voorgeleefd.

Gebed om Vergeving (allen)
V. Kom ons te hulp God,
wij, die zo vaak fouten maken,
wij, die het dikwijls laten afweten,
in de warmte en vriendschap,
in de liefde en de zorg voor de medemens,
wij die aangewezen zijn
op Uw vergevende kracht.
A. Dat wij ons hoofd durven buigen
en in het besef
van ons eigen tekortschieten
ook anderen willen vergeven.
V. Doorbreek onze starheid God,
en wees met ons.
Wij zijn toch Uw mensen,
Uw eigen kinderen.
A. Vergeef ons dan alles
wat niet goed is geweest,
schep orde in onze chaos,
en wil met ons op zoek gaan
naar hoop en moed, naar nieuwe zin.
V. Dan zullen wij leven in Naam van Hem
die ons samenbindt: Jezus Christus.
A. Amen.

Gloria (nr. 91)

Openingsgebed
God,
schepper,
U maakt uw liefde kenbaar
door de schepping van de mens.
Als mannen en vrouwen
zijn wij betrouwbaar beeld van U.
Wij bidden U:
Geef dat onze onderlinge band
geijkt is op uw genegenheid voor ons.
Dit vragen we U
door Christus, Uw Zoon en onze Heer. AMEN.

1e Lezing "Liefde"
Een wonderlijk woord.
Misschien het mooiste woord dat bestaat.
Liefde is, van centrum veranderen.
Niet in jezelf opgesloten blijven,
niet egocentrisch zijn.
Liefde is je afvragen:
Wat gaat er in de ander om,
wat zijn de behoeften van die ander.
Liefde is jezelf kwetsbaar maken.
Liefde is klaarstaan, helpen, een dienst bewijzen.
Liefde is bemoedigen, waarderen, bevestigen.
Het is de ander nemen zoals hij is:
met zijn zwakke en sterke kanten:
zoals jij bent mag je zijn en het is goed zo.
Liefde is niet: wat beteken jij voor mij, wat heb ik aan je,
maar wat beteken ik voor jou.
Je naaste liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad.

Lied:

Evangelie Johannes 13, 31 - 33a + 34 – 35
Toen Judas weg was, zei Jezus: "De glorie van de Mensenzoon is nu openbaar geworden, en door hem de glorie van God. Als Gods glorie door hem openbaar is geworden, zal God hem in zijn glorie doen delen, en wel onmiddellijk. Mijn kinderen, ik zal niet lang meer bij jullie zijn. Je zult me zoeken; maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: waar ik heenga, kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten ook jullie elkaar liefhebben. Als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat je mijn leerlingen bent."

Overweging

Geloofsbelijdenis (allen)
Ik geloof in een God die niet van steen is
maar die hart heeft voor mensen.
Ik geloof in God die ik niet kan zien maar die zichtbaar wordt
als ik me liefdevol inzet voor anderen.
Ik geloof in God die niet sterk is,
die lijden en geweld niet kan verhinderen
maar die wel wil dat wij mensen die lijden ondersteunen,
dat Wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.
Ik geloof in God die ruimhartig en mild is
maar streng voor ieder die mensen uitsluit,
wegstoot vanwege huidskleur, afkomst of geslacht.
Ik geloof in God die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven
en die wil dat wij deze aarde leefbaar maken.
Ik geloof in God die mensen aanmoedigt om het goede te doen.
Ik geloof dat vanwege Jezus Christus
die ons heeft laten zien wat echte liefde is
en wiens Geest nog altijd onder ons doorwerkt.
Amen.

Voorbede
Laat ons bidden tot God, wiens naam liefde is.
Om liefde die voortkomt uit het besef
dat wijzelf door God worden bemind,
ondanks onze tekortkomingen.
Om liefde die kinderen
wordt aangeleerd en voorgeleefd
door ouders en opvoeders.
Laat ons bidden...

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Om liefde die belangeloos is,
en meer gericht op andermans geluk
dan op eigen voordeel.
Om liefde die verder gaat
dan gelegenheidsliefdadigheid
of een welwillende houding tegenover geestverwanten.
Laat ons bidden...

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Om liefde die gezien wordt als een belangrijke factor
in de betrekkingen tussen volkeren
en tussen belangengroepen.
Om liefde die fungeert als motor
voor solidariteit en respect
tussen kansrijken en kansarmen.
Laat ons bidden...

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Om liefde die bestand is
tegen de slijtage van de lange duur
en tegen de waan van de dag.
Om liefde die een afspiegeling is
van de liefde van God
voor ons mensen.
Laat ons bidden...

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Parochiële voorbeden

God van liefde,
verhoor onze gebeden.
Doe ons meer en meer de grootheid
en de weldadigheid van de liefde ervaren.
Maak uw liefde tot een kracht
in ons en in heel de wereld.
Dan zal die wereld genezing vinden
en uitgroeien tot uw koninkrijk.

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:

Tafelgebed
P: Bidt , broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

Pastor:
U die weet wat in mensen omgaat
aan hoop en twijfel, afgunst,
drift, plezier, onzekerheid.
U die ons denken peilt,
en ieder woord naar waarheid schat,
en wat onzegbaar is, onmiddellijk verstaat,
U toetst ons hart, en U bent groter dan ons hart;
Op elk van ons houdt U uw oog gericht;
en niemand, of hij heeft een naam bij U,
en niemand valt, of hij valt In uw handen,
en niemand leeft, of hij leeft naar U toe.
Maar soms herinneren wij ons een naam,
een oud verhaal dat ons is doorverteld,
over een mens die vol was van uw kracht,
Jezus van Nazareth,

Allen:
In hem zou uw genade zijn verschenen,
uw mildheid en uw trouw;
In hem zou, voorgoed, aan het licht gekomen zijn
hoe U bestaat: weerloos en zelveloos,
dienaar van mensen.

Pastor:
Hij was zoals wij zouden willen zijn:
een Mens van God, een vriend,
een licht; een herder die niet ten eigen bate heeft geleefd,
en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven;
die in de laatste nacht dat hij nog leefde,
het brood gebroken heeft en uitgedeeld,
en heeft gezegd:
"Neemt en eet hiervan, jullie allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor jullie".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken,
en ik zal altijd bij jullie zijn.

Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom dit brood,
en breken het voor elkaar,
om goed te weten wat ons te wachten staat,
als wij léven, hem achterna.

Allen:
U zendt ons uit in de wereld om uw menslievendheid
zichtbaar te maken voor iedereen.
Jezus leefde ons de naastenliefde voor.
Help ons zijn voorbeeld te volgen.
Geef ons het vertrouwen dat U alles tot vervulling brengt
Amen

Onze Vader

Vredeswens
Pastor: Als wij vrede wensen roepen wij een wereld op
van toenadering tussen alle mensen,
van vrijheid en geluk.
Jezus, onze voorganger,
Heeft zich voor deze vrede ingezet.
Bidden wij tot Hem:
Allen: Heer Jezus Christus,
Moge Uw boodschap ons leiden op wegen van vrede
en tot gebaren van verzoening.
Door barrières van verdeeldheid heen
tot eenheid van alle mensen.
Dat vragen wij U, die leeft in eeuwigheid.
Amen
Pastor: Moge deze vrede van de Heer altijd met U zijn.
Allen: En met Uw Geest.
Pastor: Wenst elkaar de vrede

Uitnodiging tot de communie

Communie

Tijdens de communie zingt het koor:

Slotgebed
God met ons,
waar vriendschap heerst en liefde,
daar laat U zich vinden.
Dat mochten wij horen,
dat hebben wij ervaren
in dit samenzijn hier.
Wij bidden U,
geef ons vertrouwen in de toekomst
en een hart voor elkaar.
Dat vragen wij u in Jezus' Naam.
Amen.

Slotlied:

Zegen en Wegzending
Beste mensen,
de viering is voorbij,
ga nu terug, de wijde wereld in.
Laat aan de mensen zien,
dat we geloven dat liefde voor elkaar
mogelijk is.
Draag uw steentje bij
aan de vrede van God,
die u hierbij zal zegenen:
Vader, Zoon en Geest,
Amen.