Wie zeg jij dat ik ben? 23-06-2013

Voor de viering zingt het koor:

"Deel mijn liefde" (nr.50)

Openingslied: "I am a small part of the world" (nr.43)
Ik ben maar een klein onderdeel van de wereld. Maar samen staan we sterk.
Hand in hand worden onze dromen verenigd, en zijn wij één stem.

Welkomstwoord

Inleiding
In het evangelie stelt Jezus de vraag aan zijn leerlingen: Wie zeggen júllie dat ik ben?
Zij hadden hem van dichtbij meegemaakt, naar hem geluisterd, hem bezig gezien met zijn roeping.
Die vraag zou hij ook aan ons kunnen stellen. Wie zeggen wij dat hij is. Hoe ervaren wij hem. Iets om over na te denken...

Gebed om Vergeving (allen)
God wij vragen om vergeving,
voor al die keren
dat wij aan anderen voorbij zijn gegaan.
Voor al die keren
dat wij hen die pijn hadden
niet getroost hebben.
Voor al die keren
dat wij hen die geminacht werden,
niet ondersteund hebben.
Voor al die keren
dat wij hen die gebreken hadden
niet opgevangen hebben.
Voor al die keren
dat we alleen aan onszelf dachten.
God vergeef ons, Amen

Lied: "Waar liefde is" (nr.30)

Openingsgebed
God, wij hebben een hart om lief te hebben,
een hart om elkaar lief te hebben,
Jezus lief te hebben, de Liefde lief te hebben.
Wij bidden U dat ons hart in ons zijn werk mag doen.
Wij vragen het U, aangestoken door die zo grote liefdesmens, Jezus. Amen.

1e Lezing - Zacharia12, 10-11
Maar over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal Ik een geest van mededogen uitstorten, die hen tot bidden brengt. Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben, en vanwege hem een rouwklacht houden, zoals men rouwt over de enige zoon; zij zullen om hem klagen, zoals men klaagt om de eerstgeborene. Zoals de rouwklacht om Hadadrimmon in de vlakte van Megiddo, zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn.

Lied: "Geluk" (nr.18)

Evangelie - Lucas 9, 18-24
Het lijden van de Mensenzoon en zijn volgelingen
Eens was Hij aan het bidden, alleen zijn leerlingen waren bij Hem. Hij stelde hun de vraag: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Zij antwoordden Hem: 'Johannes de Doper, volgens anderen Elia, en weer anderen zeggen dat een van de oude profeten is opgestaan.' Daarop zei Hij hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' Petrus antwoordde: 'De Messias van God.' Hij verbood hun echter nadrukkelijk hierover met iemand te praten en zei: 'De Mensenzoon moet veel lijden, Hij moet door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden worden verworpen en ter dood gebracht; en op de derde dag zal Hij worden opgewekt.' Met het oog op allen zei Hij: 'Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden.

Overweging

Geloofsbelijdenis
V: Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:
A: Dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede.
V: Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.
A: Wij geloven in de open hand van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.
V: Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen.
A: Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.
V: Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.
A: Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in één van ons, Jezus Messias.
V: Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons voorgoed.
A: Wij geloven in een toekomst die ons wordt toegezegd:
"nieuwe hemel en nieuwe aarde,
tranen gedroogd en de dood zal niet meer zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw".
Amen

Voorbede
Liefdevolle God,
U die ons roept als volgeling van Jezus Christus,
opdat uw goedheid aan het licht komt,
wijd bidden U:

Voor mensen die ons voorgaan in het belijden van ons geloof
en die in alle vrijmoedigheid durven getuigen
van uw liefde en zorg, van uw overgrote barmhartigheid;
dat zij daarin anderen tot voorbeeld kunnen zijn.
Laat ons bidden...

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor allen die belangrijke beslissingen moeten nemen
en die zich soms voor ingrijpende keuzes gesteld zien,
waarmee ze invloed uitoefenen op het geluk van anderen;
dat zij in staat zullen zijn om gewetensvol te handelen.
Laat ons bidden...

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor allen die op allerlei plaatsen op vrijwillige basis
een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving
en die zich zo belangeloos inzetten voor hun omgeving;
dat hun levenshouding navolging mag ondervinden.
Laat ons bidden...

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor de kinderen en de jongeren in onze maatschappij,
arm of rijk, bevoorrecht of benadeeld,
die bezorgd zijn over de toekomst die hen wacht;
dat zij van dei zorgen bevrijd mogen worden
Laat ons bidden...

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Parochiële voorbeden

Liefdevolle God,
hoor ons bidden.
Versterk ons geloof, verruim onze liefde
opdat we van U zullen getuigen
en vrijuit ons geloof kunnen belijden.
Door Jezus, uw Zoon onze Heer.
Amen

de Tafel wordt gereed gemaakt

Collecte

Tijdens de collecte zingt het koor:
"Like a flower needs the rain" (nr.66)
Elke bloem heeft regen nodig, de lente heeft de zon nodig, een zeilschip de wind.
Zo heb ik ook U nodig Heer.

Tafelgebed
God van tijd en eeuwigheid,
U heeft uw Zoon Jezus onder ons mensen gestuurd
als een schitterend licht in donkere tijden.
Waar Hij ook kwam, straalde de kracht van uw liefde
als een baken van hoop en nieuw leven.

Ook ons is Hij nog steeds tot voorbeeld.
Hij nodigt ons uit zijn weg te gaan
om mensen te worden in wie uw liefde zichtbaar wordt.
Hij schenkt ons als broeders en zusters aan elkaar
en leert ons het brood, ja zelfs het leven
te breken en te delen in zijn naam.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus samen met Zijn vrienden.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan zijn vrienden, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, jullie allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor jullie
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Bemoedigd door zijn woorden
en gesterkt door deze gaven
nemen wij zijn opdracht van harte aan.
Wij bidden U: sterk ons door de kracht van uw Geest.
Geef dat onze inspanningen niet zinloos zijn,
maar vrucht mogen dragen
ten dienste van uw Rijk hier op aarde.
Dat vragen wij U in de naam van Jezus, onze Heer,
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade
Amen.

Vredeswens
Daar waar vriendschap is en liefde,
daar is God in ons midden,
daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn
en de weg van vrede gaan,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.
Wenst elkaar de vrede...

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo:

Slotgebed
God van liefde,
help ons
om ons nooit in eenzaamheid terug te trekken.
Open ons hart
voor datgene wat rondom ons en in de wereld gebeurt.
Maak dat wij
uw liefde voelbaar en zichtbaar maken
overal waar mensen zijn.
Amen.

Slotlied: "En toch..." (nr.32)

Zegen en Wegzending
Gaan we nu gesterkt door Gods Woord
met goede moed het volle leven in
en mogen we ons vergezeld weten
door de zegen van de levende God,
Vader, Zoon en heilige Geest, Amen

Na afloop van de viering zingt het koor:
"Sing to the King" (nr.33)