Vredesweek 21-09-2013

Voor de viering zingt het koor:
"Deel mijn liefde" (nr.50)

Openingslied: "I am a small part of the world" (nr.43)
Ik ben maar een klein onderdeel van de wereld. Maar samen staan we sterk.
Hand in hand worden onze dromen verenigd, en zijn wij één stem.

Welkomstwoord

Inleiding:
Welkom op deze eerste dag van de Vredesweek.
Vandaag horen we een bekende uitspraak van Jezus: "Je kunt niet tegelijk God dienen en de mammon."
De mammon heeft te maken met de grote, soms zelfs allesoverheersende rol die geld in een mensenleven kan spelen. We zien in onze wereld dat de drang naar steeds meer bezit leidt tot ongezonde concurrentie, corruptie en zelfs tot oorlog en strijd! Dat is geen goede zaak. Daarom stelt Jezus deze misstand aan de kaak en doet Hij een beroep op ons gevoel voor rechtvaardigheid en solidariteit. Het koninkrijk van God is immers niet gebaat bij het vergaren van materiële zaken, maar juist met het delen ervan.

Gebed om vergeving
Bidden wij bij het begin van deze viering om Gods ontferming en vergevende kracht.

Is vrede hetzelfde als afwezigheid van oorlog?
Staat vrede gelijk met ontwapening?
Of zijn dat op zijn best voorwaarden
om tot werkelijke vrede te komen?

Heer ontferm u

Wat is vrede?
Misschien dit: je niet alleen afvragen:
wat is goed voor je gezin, je eigen huis
maar ook en vooral
wat is goed voor een menswaardige samenleving,
een leefbare stad,
een land waar je veilig bent en groeien mag.

Christus ontferm u

Wie bezeten wordt door zijn bezit
vergeet al gauw dat bezit nooit helemaal persoonlijk is.
De aarde is rijk,
onze taak is niet daarvan te verzamelen
maar ervan te delen.

Heer ontferm u

God, dring met uw woord door in ons midden.
Verbind ons met andere mensen
en ontketen in ons de kracht van de liefde en de vrede,
die de wereld verandert.
Amen.

Lied: "Grace that is greater" (nr.86)

Gebed
Heer, onze God,
vanwaar komt toch
dat onbedwingbaar verlangen
naar vrede in ons?
Is het uw scheppingskracht die ons beroert,
is het de gestalte van Jezus van Nazareth die ons niet loslaat,
is het zijn Geest die in ons bezig is?
Wij bidden U:
laat de droom nooit in ons verloren gaan
die in ons spreekt van een goede schepping
van mensen in verbondenheid.
Wek in ons de taal van de vrede
die bemoedigt en samenbrengt.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen.
Amen.

1e Lezing Uit het boek Amos 8, 4-7
Hoort toe, gij die de armen verdrukt en de misdeelden in het land verdelgt, gij die redeneert: wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan kunnen we ons koren verkopen! En wanneer de sabbat? Dan kunnen we ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de korenmaat, dan verhogen wij de prijs en bedriegen wij met een vervalste weegschaal. Dan kopen wij de kleine man voor geld, de arme voor een paar schoenen, en verhandelen wij zelfs de afval van ons koren. De Heer heeft gezworen bij de heerlijkheid van Jakob: Geen van hun daden zal Ik ooit vergeten!

Lied: "Mensen gevraagd" (nr.63)

Evangelie Lucas 1, 1-13
Hij zei ook tegen zijn leerlingen: "Er was eens een rijk man. Hij had een rentmeester die bij hem werd aangeklaagd omdat hij het vermogen van zijn heer verkwistte. Deze liet hem bij zich roepen en zei: "Wat hoor ik nu van u? Ik wil dat u verantwoording doet van uw beheer. Want ik kan u niet langer in uw functie handhaven." De rentmeester dacht bij zichzelf: "Wat moet ik doen? Wan?? meneer ontslaat mij. Spitten kan ik niet, en bedelen, daar schaam ik mij voor. Weet je wat! Tegen de tijd dat ik op straat kom te staan, zorg ik ervoor dat er mensen zijn die mij in huis opnemen." Hij liet allen die bij zijn heer schulden hadden, één voor één bij zich roepen. "Hoeveel bent u mijn heer schuldig?" vroeg hij aan de eerste. Honderd vaten olie." "Hier is uw rekening. Ga zitten en schrijf vlug vijftig. En wat bent u schuldig?" vroeg hij een tweede. "Vierhonderd mud graan." "Hier is uw rekening; schrijf driehonderdtwintig."
En de Heer prees de oneerlijke rentmeester, omdat hij het handig had aangepakt. Want de mensen van deze wereld doen hun zaken handiger dan de mensen die God aanhangen.
"En hij ging verder: "Ik zeg jullie: maak je vrienden met het stomme geld. Dan zullen jullie, wanneer het zijn waarde verloren heeft, in de hemelse woning worden ontvangen.
"Op wie je bouwen kunt in kleine zaken, is het ook in grote. Als het stomme geld dus niet in goede handen is, wie zal je dan het ware bezit toevertrouwen? En als wat een ander toebehoort, niet in goede handen bij je is, wie zal je dan geven wat van jezelf is?
Niemand kan bij twee heren tegelijk in dienst zijn: of hij mag de een niet en de ander wel, of hij draagt de een op de handen en heeft een hekel aan de ander. Je kunt God en het geld niet tegelijk dienen".

Overweging

Geloofsbelijdenis
V: Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:
A: Dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede.
V: Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.
A: Wij geloven in de open hand van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.
V: Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen.
A: Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.
V: Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.
A: Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in één van ons, Jezus Messias.
V: Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons voorgoed.
A: Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd:
"nieuwe hemel en nieuwe aarde,
tranen gedroogd en de dood zal niet meer zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw".
Amen

Voorbede
Goede God, U bent begaan met al uw mensen,
heel de wereld gaat u ter harte.
Luister naar ons nu wij onze noden aan U voorleggen en bidden:

Voor alle mensen die het slachtoffer zijn
van machtsmisbruik, uitbuiting, geweld of willekeur;
dat er op lokaal en op mondiaal niveau
hard gewerkt wordt aan een betere wereld...
Laat ons bidden...

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor leiders die werken aan vrede en gerechtigheid;
dat zij oog hebben voor degenen die kwetsbaar zijn,
dat zij de veiligheid bevorderen en waarborgen,
opdat eens iedereen vrij en zonder angst kan leven...
Laat ons bidden...

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor profeten en dichters, kunstenaars en dromers;
dat zij steeds het menselijke oerverlangen verbeelden
naar een wereld waarin liefde en verbondenheid heerst,
opdat zij voor velen een bron van inspiratie kunnen zijn...
Laat ons bidden...

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor de kerk, die door de tijd zoveel goeds heeft gedaan;
dat zij niet alleen wordt afgerekend op misstanden,
maar dat er ook aandacht is voor het vele welzijnswerk
ten behoeve van ouderen, kinderen en jongeren...
Laat ons bidden...

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Parochiële voorbeden

Goede God,
dit alles en nog zoveel meer houdt ons bezig.
Luister naar onze gebeden en blijf ons omringen
met uw barmhartigheid en ontferming,
door Christus, onze Heer.
Amen

Collecte

"Gloria Tibi" (nr.4)

Gebed over de gaven
Heer onze God,
in het teken van brood en wijn
gedenken we
dat uw uitverkoren Zoon
alles heeft gegeven voor zijn volgelingen.
Moge onze inzet
in uw ogen vruchtbaar zijn.
Dit vragen we U vandaag
en alle dagen die ons gegeven zijn.

Tafelgebed
God, Schepper van hemel en aarde,
U heeft ons in het bestaan geroepen
om de aarde en haar rijkdommen
te beheren als uw rentmeesters.
U heeft ons samen met ontelbare
levende wezens de tijd gegeven
om elkaars broeders en zusters te worden.
Wij loven en prijzen U om uw schepping
en danken U voor het vertrouwen dat U in ons stelt.

Door de mond van profeten
herinnert U allen die
uw bezit slecht beheren
en de plegers van onrecht
aan hun roeping en opdracht.
Ons grootste voorbeeld, Uw Zoon Jezus
leeft onder ons voort
als een voorbeeldige Beheerder,
en als de grote Rechtvaardige.

Wij danken U uit de grond van ons hart
om deze onvergetelijke Mensenzoon
die het onvolkomene tot volkomenheid bracht,
onrecht recht boog, vernederden verhief,
uw schepping goed deed zijn.
Jezus gedenken wij met eerbied.
Hij is als brood voor ons
waardoor wij leven kunnen als broeders en zusters.

Op de avond voor Zijn lijden
was Hij samen met Zijn vrienden.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan zijn vrienden, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, jullie allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor u
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken,
en ik zal altijd bij jullie zijn.

Goede God, uw zegen, daarop vertrouwen wij;
uw zegen over ons allen... daarin geloven wij
Mogen wij in uw Naam elkaar bij de hand houden,
troosten waar verdriet is,
bemoedigen waar moedeloosheid is,
rust brengen waar onrust is.
zoals Hij deed, Jezus.

Daartoe willen wij de woorden zeggen,
die uw Zoon zelf ons gegeven heeft...

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Vredeswens
Wie mensen blij wil maken, moet vreugde in zich hebben.
Wie de wereld wil verwarmen, moet vuur in zich dragen.
Wie mensen helpen wil, moet zachte handen hebben
om ze niet te kwetsen.
Wie vrede brengen wil moet eerst in z'n eigen hart
vrede gevonden hebben.
Moge God ons helpen de vrede te vinden en aan elkaar
door te geven.
Wens elkaar de vrede.

Uitnodiging tot de communie

Communie

Muzikaal intermezzo

Slotwoord:
Woorden om op te nemen in ons hart klonken vandaag in ons midden.
Arm is in Gods ogen,
degene die de gevangene is van geld en goed.
Gelukkig daarentegen is degen die durft te delen.
En wij? Wij lieten ons aanspreken door Amos
en door de man uit Nazareth
Met Hem is een nieuwe wereld begonnen.
Hem achterna mogen wij zichtbaar maken
dat een nieuwe wereld mogelijk is,
een wereld van breken en delen,
van gedeelde vrijheid en gedeelde levensvreugde.

Slotlied: "Song of Peace" (nr.51)
Dit is mijn lied voor vrede. Voor mijn land en alle andere landen.
Ik houd van mijn land, maar dat doen ook de mensen in die andere landen.
Dus zing ik voor vrede overal.

Zegenwens:
Met het welzijn van onze medemens voor ogen,
en daardoor ontvankelijk voor Gods vrede,
mogen wij die vrede delen.
Moge God ons daartoe zegenen,
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

"Song of peace" (nr.77)
Als ik één ding kon wensen, dan was het vrede voor iedereen, voor altijd. Daarom blijven we dit lied voor vrede zingen.