Meditatieviering Moeder Maria 08-10-2013

Openingslied:
Jesus remember me (37j)
Jesus remember me when you come into your kingdom
Jesus remember me when you come into your kingdom

Welkomstwoord

Beginnen wij deze viering met het gebed aan Maria:
Wees gegroet
Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met u
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot
Heilige Maria, moeder van God
bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood,
Amen

Verwachting
Verwachting geeft spanning aan het leven.
Wie niet meer verwacht
is als een boog zonder koord

Verwachting ligt in 't leven zelf.
De lente verwacht de bloesems,
de zomer verwacht de oogst,
de herfst verwacht de kleuren,
de winter verwacht nieuw leven.

Verwachting is meer dan een wensdroom.
Er zit een stuk zekerheid in.
Een moeder in verwachting
draagt in zich
het mysterie van het leven,
maar zij rekent op een geboorte.

De geboorte van Jezus (Lucas 2, 5-20
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Moment van stilte

"What child is this" (nr.29k)
Wat voor kind is dit dat op Maria's schoot ligt te slapen? Het is Christus de Koning; bewaakt door de herders, bezongen door de engelen, haast u om Hem te eren!

Magnificat
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!
Mijn God is mij genadig,
mijn vreugde overdadig;
en ieder prijst mij zalig: Magnificat!
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!

Moeder zijn........
Het is een stukje van de schepping
in je handen krijgen,
een parel uit Gods hand met je zorg omringen;
het is aanvaarden en ontvankelijk zijn.
Niet lachen om een kindertraan
en woorden in je hart bewaren.
Moeder zijn is liefhebben, geloven in het leven;
antwoorden op vele vragen, dromen raden.
Moeder zijn is bewonderen, begeesteren, zien groeien.
Moeder zijn is:
eerbiedigen, niet kwetsen, niet alles willen weten,
veel zien en nog meer zwijgen.
Moeder zijn is: vertrouwen op de toekomst,
kijken naar de verte,
je heimwee kunnen verbergen.

Gebed
Moeder Maria,
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld
toen ik een kind was.
Sedert die jaren weet ik wie u bent.
U, door miljoenen mensen aangeroepen.
Als ik naar uw beeltenis kijk,
gaat er een warmte vanuit,
alsof u zeggen wilt:
'Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan'.
Men noemt u niet voor niets,
de Moeder van Altijddurende Bijstand.
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit,
altijd en overal,
laat ons niet alleen. Amen.

Moment van stilte

Lied: Ave Maria
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Gratia plena
Dominus tecum
benedicta tu in mulieribus.
Et benedictus fructus ventris tui,
fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria, Sancta Maria mater Dei.
Ora pro nobis peccatoribus,
ora pro nobis peccatoribus,
ora pro nobis peccatoribus.
Nunc et in hora mortis nostrae,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen, Amen.

Maria
Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond,
een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug.
In kerken en kapellen, op hoeken van straten,
verkleurd door regen en wind,
in huiskamers, oud of modern
Maria, de vrouw zo menselijk nabij.
Een jonge vrouw uit Galilea,
met een leven getekend door het lijden van haar Zoon.
Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen.
Zij stond onder het kruis van Jezus, haar Zoon, op een moment
dat de leerlingen er allemaal vandoor waren.
Tegenwoordig spreekt men niet veel meer over haar.
Zij past in haar eenvoud niet meer in onze tijd.
Haar beeld is uit vele huiskamers verdwenen, en toch blijft haar leven
van pijn en diep geloof een uitnodiging tot inzet en inkeer.
Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet,
bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig.
Haar beeld zal mensen blijven troosten
en wegen laten vinden naar elkaar en naar God.
Een mens als wij is zij geweest: Maria

De twaalfjarige Jezus in de tempel - Lucas 2, 41-52
Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: 'Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.' Maar hij zei tegen hen: 'Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

Gebed
God, Vader, ik las ergens:
" Omdat God niet overal kon zijn, zorgde Hij ervoor dat er moeders waren".
Als ik, naar mijn moeder kijk, dan besef ik dat dit echt zo is.
Zoals ze altijd in de weer is om ons meer te geven dan we vragen,
om een eind verder mee te gaan dan ze eigenlijk kan,
om vijf minuten langer te luisteren dan wij praten...
In heel veel kleine dingen ontmoet ik U, God,
als zorgende, troostende helpende hand in mijn moeder.
Een stukje God in haar...
Och, -ik weet het- er zijn van die dagen dat ik op haar vit,
haar niet begrijp, haar net iets te voorzichtig, te bezorgd vind.
Toch is ze mijn moeder, door dik en dun.
Dank u voor haar, God.

Moment van stilte

Lied: De bloem die de rotsblokken splijt (nr.60)

Maria, moeder, ouder
In de rij van de geschiedenis wordt steeds één vrouw genoemd en toegezongen, Maria!
Zie is bekender dan welke beroemdheid dan ook. Zij heeft een roep en een goede naam, die alle tijden heeft doorstaan, al meer dan tweeduizend jaar. Haar mooiste en eerste titel is eigenlijk: "Moeder van Jezus".
Zij is moeder geworden van een kind, dat ieder mens verwachtte... Maria staat voor ons, als beeld van een moeder, van een ouder.
Zij heeft het goed gedaan. Haar zoon zal het toch niet van een vreemde hebben. Haar taak als moeder voor haar zoon: Een tegendraadse jongen, die al vroeg op eigen benen stond en vaak inging tegen traditionele gegevens, als 12 jarige zoek geraakt, in de tempel nog wel, waar de "groten" het laatst gaan zoeken.
Wij weten ons vaak geen raad als een kind een keer van huis wegloopt, weg-groeit, er andere ideeën op na houdt.
Als moeder, als ouder kon Maria haar kind niet altijd begrijpen, maar ze is hem blijven volgen, waar hij ook ging. Als ouder is zij steeds bij haar kind gebleven met haar liefde, belangstelling, zorg...
Dat wensen wij alle ouders toe: blij je kind volgen; niet achtervolgen. Zo'n beeld van een ouder mag bewaard blijven en waargemaakt worden, ook de dag van vandaag.

Onmisbaar
Moeder zijn –

Lieflijk brongebied
lijflijk onderdak.
Leven
dat stroomt en stroomt,
liefde die droomt.

Moeder zijn –

hart dat klopt,
hart dat luistert,
mond die fluistert
stem die hult
in niets dan tederheid

Moeder zijn –

mens ben je,
zo omvattend,
zo onmisbaar - mens.

Gebed
Liefdevolle God,
Zegen alle moeders en al wie houden van kinderen.
Geef hen vertrouwen en geduld om elk kind met vallen en opstaan
te zien opgroeien tot zelfstandige, gelukkige mensen.
Zegen alle kinderen, de toekomstbouwers van onze wereld.
Dat ze vol vertrouwen in het leven staan, daarin aangemoedigd
door volwassenen die hen alle kansen gunnen om echt te worden
hoe U ze wenst. Ten volle mens. Kind van God ten voeten uit.
God zegen ons met heel veel hartelijke moeders, tot zegen van deze wereld:
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Moment van stilte

Lied: "Ik zal er zijn" (nr.13)