Skip to main content

Statuten

Reglementen voor het jongerenkoor Reaching Hand

Vernieuwing van de statuten van december 1988.

Enkhuizen januari 2006

1. Naam:

Het koor Reaching Hand is gevestigd in Enkhuizen. Zij is een onderdeel van de RK parochiegemeenschap Franciscus Xaverius.

 

2. Doel:

Eens per maand zingen als ondersteuning in bovengenoemde kerkgemeenschap.

Tevens tracht het bestuur ook andere locaties te vinden om te kunnen zingen. Dit kan zijn tijdens een korenfestival, of in een verzorgingshuis of een andere plek die geschikt is voor het koor. Tijdens de zomervakantie periode wordt er niet gezongen.

 

3. Liturgiegroep:

Een onderdeel van het koor vormt de liturgiegroep. Zij verzorgen eens per maand de liturgie van het koor en maken hiervoor ook een eigen boekje.

 

4. Oprichting van het koor:

Het koor is opgericht op 22 oktober 1968 door kapelaan Sjaak Hoevenaars en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

 

5. Lidmaatschap:

Reaching Hand kent leden onderverdeeld in koorleden en Combo-leden.

Koorleden zijn personen van 12 jaar of ouder die zingen.

Leden die zich nieuw willen inschrijven en boven de 30 jaar zijn, worden niet meer ingeschreven.

Het combo bestaat uit personen die een muziekinstrument bespelen t.g.v. het koor.

Een nieuw lid krijgt een info-stencil en mag de eerste drie keer gratis meezingen.

Na het invullen van het inschrijfformulier gaat het koorlid ook verplichtingen aan.

Hij/zij zal trachten zoveel mogelijk op de repetitie te komen en ook aan de zanguitvoeringen meedoen. Wanneer een lid verhinderd is, geeft hij/zij dit door aan het daarvoor verantwoordelijke bestuurslid.

 

6. Einde lidmaatschap:

Het lidmaatschap eindigt door:

 • schriftelijke opzegging bij het secretariaat
 • overlijden
 • opzegging en ontzegging door het zittende bestuur, wanneer het lid handelt in strijd met zijn/haar verplichtingen welke de belangen van Reaching Hand kunnen schaden.

7. Geldmiddelen:

De geldmiddelen bestaan uit:

 1. Contributiegelden
 2. Giften
 3. Declaraties

Ieder lid betaalt contributie. Het bedrag wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering. De contributie wordt per kwartaal, half jaar of jaar voldaan.

Comboleden en dirigent hoeven geen contributie te betalen.

 

8. Bestuur:

Het bestuur bestaat uit 5 personen.

De bestuurders worden in de jaarvergadering gekozen uit de leden die zijn voorgedragen. Wanneer er nieuwe bestuursleden nodig zijn, wordt dit in de uitnodiging voor de jaarvergadering bekend gemaakt. Ieder kan zich dan aanmelden bij het secretariaat tot een week voor de jaarvergadering.

Wanneer een bestuurslid tussentijds opzegt, kan er een ander lid gevraagd worden om zijn/haar plaats in te nemen.

De looptijd van een bestuursfunctie is vijf jaar. Men mag zich meerder keren herkiesbaar stellen. Volgens een rooster van aftreden komt er ieder jaar iemand op de lijst van aftreden te staan, die zich dus ook herkiesbaar kan stellen. Op deze manier verdwijnen niet alle bestuursleden tegelijk.

De ledenvergadering kan een bestuurslid ontslaan als zij vindt dat het bestuurslid de belangen van Reaching Hand schaadt. Voor een besluit hiertoe is een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen noodzakelijk.

Wanneer het bestuur is samengesteld, verdelen zij zelf tijdens de eerste vergadering hun taken.

Ook kan het bestuur taken door de leden laten uitvoeren.

Bestuurstaken:

Voorzitter

 1. Aanspreekpunt naar buiten namens het koor
 2. Voorzitter van de bestuursvergadering
 3. Algehele voortgang in de gaten houden
 4. Aanspreekpunt binnen het koor en iedere week een praatje houden
 5. Koorplanning bijwonen/aangeven

Secretaris

 1. Ledenadministratie bijhouden/doorgeven aan penningmeester
 2. Notuleren vergaderingen
 3. Agenda maken vergadering
 4. Nieuwsbrief voor de leden
 5. Post verwerken(postvakje in parochiecentrum)
 6. Maken van secretarieel jaarverslag
 7. Uitnodiging etc. verzorgen voor de jaarvergadering

Penningmeester

 1. Bijhouden en beheren van de financiën van het koor
 2. Innen van de contributie
 3. Declaraties verwerken die andere koorleden eventueel hebben gedaan
 4. Het declareren van subsidie, kosten voor muziek en eventuele andere zaken voor het koor bij het Parochiebestuur
 5. Kascontrolecommissie bij elkaar roepen
 6. Maken van financieel jaarverslag

Overige taken(hierbij kunnen ook andere leden behulpzaam zijn):

 1. Jaarafsluiting
 2. Koorweekend
 3. Kerstactiviteiten
 4. Liturgiegroep(contacten)
 5. Archief beheer(uitzoeken/opruimen/kopiëren/mappen in de gang zetten etc)
 6. Website
 7. Zorg voor instrumentarium(vervoer regelen etc. bij ergens anders zingen) en voor het klaarzetten in eigen kerk
 8. Koffie/thee zetten
 9. Opruimen na afloop
 10. Muziekcommissie
 11. Presentielijst bijhouden/afmeldingen bijhouden
 12. Pianistenrooster
 13. Stuurgroep liturgie
 14. Stukje in kontakt zetten over het koor
 15. Drankenbeheer/inkoop/opruimen etc.
 16. Lief en leed
 17. Presentjes kopen
 18. Regelen vouwen van de boekjes

9. Jaarvergadering:

Binnen twee maanden na het aflopen van het boekjaar moet een jaarvergadering gehouden worden.

De boekhouding wordt voor die tijd gecontroleerd door een kascommissie die bestaat uit twee personen. Ieder jaar blijft een lid van de commissie zitten en komt er een nieuwe bij. Bestuursleden mogen geen zitting nemen in de kascontrolecommissie.

 

10. Kilometervergoeding:

De reiskosten moeten per keer hoofdelijk worden omgeslagen, zodat degenen die meerijden ook meebetalen aan de reiskosten. Het is niet de bedoeling dat alleen de chauffeurs hiervoor opdraaien. Per keer zal dit apart worden berekend en verrekend door de leden.

 

11. Vergoeding om ergens te gaan zingen:

Wanneer het koor uitgenodigd wordt om ergens te komen zingen, vragen wij hiervoor € 100,- voor een uur exclusief reiskosten.